Organisation

Institutionen leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Prefekten har det högsta ansvaret för hela institutionens verksamhet.

Här nedan kan du läsa mer om hur institutionen är organiserad. Se sidan Kontakt för kontaktuppgifter.
 

Prefekt

Professor Fredrik Jönsson

Ställföreträdande prefekt

Professor Torun Lindholm (specialitet undervisningsfrågor)

Biträdande prefekt

Professor Göran Kecklund (specialitet forskningsfrågor)
 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen. Styrelsen består av 12 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter ur olika personalkategorier och studentgrupper och sammanträder ungefär en gång per månad under terminstid.

Val till styrelsen skedde senast i december 2020 för mandatperioden, 2021-2023.

Institutionsstyrelsen har en egen sida på intranätet K@nelbloggen, där du hittar aktuell sammansättning, mötesprotokoll med mera (begränsad åtkomst).

 

Psykologiska institutionens forskning bedrivs inom sex forskningsavdelningar. Dessutom har vi centrumbildningarna Stressforskningsinstitutet och Stockholms universitets psykologiska klinik (se nedan). Forskarna inom SFI och SUPK hör även till någon av forskningsavdelningarna.

Arbets- och organisationspsykologi
Föreståndare: Magnus Sverke

Biologisk psykologi
Föreståndare: Håkan Fischer

Klinisk psykologi
Föreståndare: Per Carlbring

Kognitiv psykologi
Föreståndare: Timo Mäntylä

Perception och psykofysik
Föreståndare: Maria Larsson

Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi
Föreståndare: Torun Lindholm

 

Psykologiska institutionen har ett antal kommittéer vars ansvarsområden och sammansättning framgår av deras respektive webbsidor i K@nelbloggen (kräver lösenord). Här framgår vilka kommittéer som är aktiva och vem som är sammankallande.

Mer information i K@nelbloggen (internt, under avveckling)

Mer information under Internt (under uppbyggnad)

 

Doktorandrådet

Ämnesråd, med kommittéliknande uppgifter.

Sammankallande: Billy Gerdfeldter, ordförande 2021, och Raver Gültekin, vice ordförande 2021.

Forskarutbildningskollegiet

Forskarutbildningskollegiet handlägger ärenden rörande (a) handledning, (b) kursgivning och (c) kursutvärdering samt utser lärarrepresentanter i forskarutbildningens kvalitetsgrupp.

Sammankallande: Mats Nilsson, studierektor

Grundutbildningskollegiet

Grundutbildningskollegiet handlägger frågor som rör institutionens grundutbildning, från grundnivå till avancerad nivå, inklusive Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet, till exempel vad gäller kursplaner, litteraturlistor, planering av kursutbud, pedagogiska frågor mm. (Jämför Utbildningsutskottet nedan.)

Sammankallande: Laura Ferrer-Wreder, studierektor, Lilianne Eninger, studierektor, och Jan Bergström, studierektor.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till prefekten utan egen beslutsrätt. I gruppen ingår bland andra ställföreträdande prefekt, studierektorer och administrativ chef.

Sammankallande: Fredrik Jönsson, prefekt

Miljökommittén (Environmental committee)

Institutionens lokala miljökommitté, E-co, informerar, stimulerar och stödjer oss i olika miljöfrågor som vi stöter på, på arbetsplatsen och utanför.

Sammankallande: Herman Daniels, miljörepresentant

Professorsgruppen

Ansvarar för strategiska frågor som rör institutionens forsknings- och utbildningspolicy. Samordningsansvar för avdelningarnas verksamhet.

Fredrik Jönsson, ordförande och sammankallande

RALV

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor.

Sammankallande: Emma Aldenstam, ordförande

Stödavdelningen

Avdelningen består idag av tre enheter med varsinn enhetschef:

  • Enheten för FM, IT och kommunikation, som ansvarar för datorer, it, kommunikation, telefoni, arkiv och registratur (Christian Portin)
  • Enheten för ekonomi och HR, som ansvarar för ekonomihandläggning inom allt från avtal till upphandling samt för personalfrågor i bred bemärkelse (Emma Aldenstam)
  • Enheten för studievägledning och utbildningsadministration, som ansvarar för studentexpedition och studievägledningsfrågor (Jenny Ehn)

Sammankallande: Henrik Lennermark, administrativ chef

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet har till uppdrag att till styrelsen bereda revideringar av kurs- och utbildningsplaner, samt andra frågor som rör utbildningens kvalité. Vidare ska utskottet se till att gällande nationella och lokala regler och riktlinjer för utbildning följs.

Sammankallande: Torun Lindholm, st f prefekt

 

Institutet för tillämpad beteendevetenskap

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet. Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Föreståndare: Mats Najström

Uppdragsutbildning

 

Stockholms universitets psykologiska klinik

Terapi. Två personer på var sin sida av ett soffbord.
Psykoterapi. Bilden är arrangerad och beskuren.

Stockholms universitets psykologiska klinik syftar till att skapa en nationellt ledande miljö för forskning om psykologisk behandling, diagnostik och professionsdidaktik.

På kliniken bedriver studenter på psykolog- och psykoterapeutprogrammet psykologisk behandling under handledning av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Föreståndare: Jan Bergström

Stockholms universitets psykologiska klinik

 

Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutet är sedan 1 januari 2020 en del av Psykologiska institutionen. Stressforskningsinstitutets verksamhet är organiserad i tre olika forskningsenheter, och ett forskningslaboratorium (Sömnlabbet).

Institutet leds av en egen styrelse och en föreståndare som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av enhetschefer och ställföreträdande föreståndare.

Föreståndare: Göran Kecklund

Stressforskningsinstitutet

På denna sida