Uppdragsutbildning

Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Photo by Naassom Azevedo on Unsplash
Foto: Naassom Azevedo på Unsplash

Stockholms universitet ser samverkan med näringsliv och samhälle som en viktig uppgift, där uppdragsutbildning utgör en väsentlig del.

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet.

Kursernas omfång kan vara allt från en eller några få dagar till en hel poänggivande universitetskurs. Vi erbjuder bland annat ett antal specialistkurser på detta sätt:

Emotional Awareness and Expression Therapy för kroniskt kroppsliga symtom

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) för psykologer Ny kursomgång VT 2023.

Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp

Ledarskapets förutsättningar del 1 och 2

Personalhandledning och konsultationsmetodik Ny kursomgång HT 2022.

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0–5 år

 

Vad kan ITB göra för dig?

ITB kan även erbjuda skräddarsydda kurser inom många tillämpningar av psykologiämnet och på olika nivåer. ITB har kompetensen att ge kurser inom bland annat följande områden:

kliniska tillämpningar, ledarskap, arbetsmiljö, organisatoriska villkor, människans roll i gruppen, genusaspekter, ergonomi, kognition, stress och hälsa, människans utveckling, miljöpsykologi.

Längden på kurserna kan vara allt från en eller några få dagar till en hel poänggivande universitetskurs.

Läs mer om ITB här på sidan, med exempel på kurser som vi har givit tidigare och vilka uppdragsgivare vi har samarbetat med.

Fundera sedan på vad ITB kan göra för dig.

 

Institutet för tillämpad beteendevetenskap ger kurser inom många olika tillämpningar av psykologiämnet på olika nivåer.

Skräddarsydda kurser kan omfatta flera av psykologins områden.

Kurser vi ofta ger är till exempel ”Intervjumetodik", "Organisation och ledarskap", ”Handledning och konsultation".

Exempel på andra kurser som ITB genomfört

 • Kurser i ledarskap för chefer på olika nivåer
 • Medarbetarsamtal och ledarskap
 • Kurser i intervjumetodik
 • Gruppsykologi
 • Introduktion till kvantitativ forskning
 • Kurs i genuspsykologi
 • Fördjupningskurs i klinisk barnpsykologi och diagnostik med DC 0-3 för Stockholms läns landsting

Saknar du "din" framtida kurs? Det gör inget. Kontakta ITB för en diskussion om alla typer av kurser inom psykologiämnet.

 

Institutet för tillämpad beteendevetenskap har haft uppdragsgivare inom fackförbund, företag, myndigheter, stiftelser, universitet och högskolor. Här följer exempel på uppdragsgivare genom åren.

Stockholms universitet

 • Företagsekonomiska institutionen
 • Juridiska institutionen
 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Psykologiska institutionen
 • SSIF
 • SUCCESS

Andra högskolor i stockholmsområdet

 • Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet
 • Konstfack
 • KTH
 • Musikhögskolan
 • Södertörns högskola

Myndigheter

 • Högskoleverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Länsarbetsnämnden, LAN
 • Riksrevisionen
 • Statskontoret
 • Tullverket

Fackförbund, företag och stiftelser

 • Kricagården
 • Landsorganisationen, LO
 • Strålfors
 

ITB:s huvuduppgift är att bedriva uppdragsutbildning i psykologisk ämneskunskap och metodik. Institutet för tillämpad beteendevetenskap bildades 1987 och har bedrivit uppdragsutbildning alltsedan dess.

Syfte

Enligt föreskrifterna är institutets syfte:

 • att för särskilda målgrupper lägga upp och genomföra anpassade kurser i psykologisk ämneskunskap och metodik,
 • att medverka i uppdrag kring psykologiska frågeställningar inom olika sektorer av samhället,
 • att skapa kontakter som möjliggör nya tillämpningsinslag som kan ingå i kurser som ges vid Psykologiska institutionen,
 • att stödja kompetensutveckling av institutionens personal.

Verksamheten skall vara självfinansierande. I praktiken innebär detta väldigt prisvärda utbildningar!

Kvalificerad personal

Alla uppdrag som ITB åtar sig genomförs av personer med kvalificerad utbildning inom psykologiämnet, såsom professorer, docenter, universitetslektorer, forskare, doktorander och legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Organisation

ITB är en verksamhetsmässig och ekonomisk enhet inom Psykologiska institutionen under institutionens styrelse och prefekt. Institutet leds av en styrelse samt en föreståndare.

Föreståndare utses av prefekten vid Psykologiska institutionen. Föreståndaren arbetar på delegation från Psykologiska institutionens styrelse och prefekt.

Styrelse

ITB:s styrelse väljs på tre år i samband med val till institutionsstyrelsen (IS). En studeranderepresentant för grundutbildningen (PÄR) och en för forskarutbildningen (DR) har närvaro- och yttranderätt vid ITB:s styrelsemöten.

Ny styrelse valdes i december 2020 och den har mandat från och med 1 januari 2021 till 31 december 2023. Fyllnadsval har ägt rum i november 2021 då Hugo Westerlund och Hakob Bedros valdes in.

Kategori Ordinarie Suppleant
Föreståndare Mats Najström Elisabet Borg
Lärare/Forskare Hugo Westerlund Anders Sjöberg
Lärare/Forskare Göran Kecklund Björn Philips
IS-representant Lilianne Eninger Johnny Hellgren
T/A-personal Christian Portin Hakob Bedros
Stud.representant Philip Gustafsson, DR Vakant, PÄR

 

 

Kontakt

Uppdragsutbildning
På denna sida