Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Klinisk neuropsykologi: teori och metodik

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behörig att söka är legitimerad psykolog med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning. OBS! Ingen ny antagning kommer att ske till kursen inför 2024.

Klinisk neuropsykologi. Foto: Niklas Björling

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper på avancerad nivå inom neuropsykologi och kopplingen hjärnabeteende for integrering i kliniska tillämpningar. På kursen läggs stor vikt vid att kunna göra självständiga neuropsykologiska analyser/bedömningar, föra självständiga resonemang på neurovetenskaplig grund och dra logiska slutsatser.

Kursen behandlar neurovetenskap, däribland hjärnans grundläggande anatomi, organisation och funktion samt neurovetenskapliga undersökningsmetoder.

Neuropsykologiska aspekter av utveckling av samt typisk och avvikande funktion inom perception, minne, språk, kognitiv kontroll samt social och emotionell funktion behandlas. Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat och neurala nätverk men även social kontext behandlas.

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem. Kunskap om och kritiskt förhållningssätt till psykometriska aspekter av neuropsykologiska instrument samt klinisk diagnostik ges.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Observera att antagning till kursen gör ett uppehåll från och med 2024 och tillsvidare.

  Kursomgången som ges under 2023 ges som hybrid- eller distanskurs. Det är därmed möjligt att genomföra kursen helt på distans. Kursen ges på kvartsfart (25%) dagtid. Den startade på vårterminen och fortsätter under höstterminen.

  Kursen är uppdelad i tre delkurser:

  • Psykometri och diagnostik, 3,5 hp (VT)
  • Vetenskapliga översikter, 4 hp (VT)
  • Neuropsykologisk bedömning, 7,5 hp (HT)

  Kursanvisningar

  Klinisk neuropsykologi, 15 hp, VT 2023 - HT 2023 (220 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  All undervisning är obligatorisk.

  Undervisning kan ske helt eller delvis på engelska, vilket framgår av kursens schema.

  Flertalet undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på Delkurs 1: Psykometri och diagnostik, 3,5 hp, ska studenten kunna:

  • Kritiskt granska de neuropsykologiska metodernas tillämpbarhet
  • Redogöra hur social och kulturell kontext påverkar utveckling och funktion samt diagnostik.

  För godkänt resultat på Delkurs 2: Vetenskapliga översikter, 4 hp, ska studenten kunna:

  • Redogöra för och resonera om relationen mellan hjärna och beteende vad gäller neurologiska tillstånd, neurodegenerativa diagnoser, neurologiskt betingade utvecklingsavvikelser (NPF), psykiatriska diagnoser samt indikationer i neuropsykologiska test på kognitiva dysfunktioner.
  • Känna till vilken typ av information som kan erhållas från olika kliniska undersökningsmetoder och hur denna information kan kopplas till neuropsykologiska fynd/diagnoser.

  För godkänt resultat på Delkurs 3: Neuropsykologisk bedömning, 7,5 hp, ska studenten kunna:

  • Söka vetenskaplig information och föra självständiga resonemang baserade på litteraturen om kopplingar mellan neuropsykologiska fynd/CNS-relaterade diagnoser och avvikelser i hjärnans regionala funktionsspecialisering, cerebrala nätverk, neurobiologiska och/eller neurofysiologiska processer, genetiska orsaker och hjärnavbildningsresultat
  • Värdera sannolikheten for psykiska alternativt fysiska orsaker till neuropsykologiska tillstånd, eller kombinationer därav
  • Redogöra for kvalificerade, differentialdiagnostiska överväganden, samt tillämpa kunskaper vid diagnostik och förslag till behandling av neuropsykologiska syndrom.

  Examination

  Delkurs 1: Psykometri och diagnostik, 3,5 hp, examineras genom inlämning av skriftliga reflektioner, muntlig presentation och examination i seminarieform.

  Delkurs 2: Vetenskapliga översikter, 4 hp, examineras genom individuell eller parvis skriftlig och muntlig redovisning. Vid parvist arbete ska studenterna redogöra skriftligen for arbetsfördelningen.

  Delkurs 3: Neuropsykologisk bedömning, 7,5 hp, examineras genom: (i) Individuell uppsats. (ii) Individuell skriftlig och muntlig redovisning.

  Närmare information ges i kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Johanna Stålnacke, johanna.stalnacke@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Som registrerad student på kursen hittar du även schemat i Athena, under fliken Innehåll=>Kursinformation.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Studera vid Psykologiska institutionen

  Läs mer om att studera vid Psykologiska institutionen

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen, studievägledare samt studierektor.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Kurser inom Logopedprogrammet och Klinisk neuropsykologi
  Studievägledare för masterutbildning
  Studierektor - Psykologprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi