Under utbildningen

Här hittar du information om hur du kan påverka din utbildning, ansöka om tillgodoräknande, ansöka om studieuppehåll och annat du behöver veta under din utbildning.

Athena – lärplattform

Läs mer här!

Athena är Stockholms universitets lärplattform. För att komma åt en kurssajt i Athena måste du ha ett aktiverat universitetskonto och vara registrerad på kursen. För att  få notifieringar/e-post med viktig information om vad som händer på din kurs, meddelande från lärare med mera, så behöver du ändra inställningarna och godkänna att programmet får skicka e-post till din e-postadress med uppdateringar.

Athena bygger på ett program som heter Itslearning och så heter även den mobilapp som hör till och som du kan ladda ner till din mobil. Appen är gratis och finns för såväl iPhone som Android på respektive app store. Om du vill ha notifieringar om vad som händer just på din kurs, meddelanden från lärare med mera så behöver du ändra inställningarna och godkänna att appen får skicka notifieringar. 


Tentamen

Anmäl dig på Ladok för studenter senast en vecka innan tentan. Om du inte hittar ditt tentamenstillfälle eller behöver tentera på äldre litteratur ska du kontakta studentexpeditionen senast en vecka innan tentamenstillfället.

Tentamensplanering V21 (557 Kb)

Tentamensplanering H20 (559 Kb)

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning och examination hela vårterminen 2021.
Läs mer här!

Viktigt att tänka på:

 • Under tentamen ska mobiltelefoner och annan otillåten elektronisk utrustning vara avstängda och förvaras i din jacka eller väska vilka skall hängas på anvisad plats, vanligtvis längs med tentamenslokalens sida. Om du saknar någonstans att förvara din mobiltelefon/elektronisk utrustning så lämna in den till skrivvakten. Att bära mobiltelefonen/annan otillåten elektronisk utrustning på sig under en salsskrivning kan anses som att ha tillgång till otillåtet hjälpmedel och kan leda till avstängning från undervisningen.
 • Ingen får lämna skrivsalen inom 30 minuter från skrivtidens början.
 • Ingen släpps in senare än 30 minuter efter skrivtidens början.
 • Du måste kunna legitimera dig med fotolegitimation.

Mer detaljerade regler finns i Stockholms universitets Regler för tentamensskrivningar.

Tentamina som studenter gör i skrivsal ska rättas anonymt. Detta ställer krav på studenter att noga följa anvisningar från skrivningsvakterna och märka inlämnade tentamina enligt deras anvisningar.

Fusk, plagiat och störande av verksamheten

Här hittar du regler kring plagiat, fusk och störande av verksamheten, som gäller för dig som studerar hos oss. 

Alla misstankar om fusk ska anmälas till prefekt eller studierektor på institutionen av tentamensvakt eller examinator för utredning om misstanke föreligger. Om så är fallet görs en anmälan till rektor på Stockholms universitet (SU) som för ärendet vidare till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet (SU). Om den anklagade studenten bedöms vara skyldig leder det till avstängning från studierna under viss tid.

Läs mer

Läs gärna mer på Studentkårens webb om disciplinära åtgärder här.

När det kommer till ditt eget skrivande på universitetet är det viktigt att du tydligt anger varifrån dina källor kommer.  Att kopiera texter kallas för plagiat och är inte tillåtet. Även om vissa språkliga ändringar görs i texten är det plagiat. Observera att det även gäller kortare stycken ur en text. Om en mening skrivs av ska det anges varifrån den kommer.

Att använda andra studenters examinationsuppgifter, helt eller delvis, är inte heller tillåtet.

Att använda sådant som du själv har skrivit tidigare kallas självplagiering och är inte heller tillåtet.

För att inte av misstag råka ut för att plagiera är det viktigt att du är förtrogen med de akademiska regler som gäller för citering och källhänvisning. Se alltid till att följa de anvisningar som finns på den kurs du läser eller fråga kursansvarig om detta.

Refero – antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel utvecklat för att hjälpa studenter inom akademisk utbildning att förstå vad plagiering innebär och ge tips på hur man ska kunna undvika det.

Det är viktigt att du noggrant uppmärksammar instruktionerna inför tentamina. Om inget annat anges skall examinationsuppgifter göras individuellt. Läs kursanvisningar noga och fråga läraren om du är osäker.

Till fusk räknas också att på salstentor ha med otillbörlig information eller otillåtna hjälpmedel. Till detta räknas mobiltelefon och annan otillåten elektronisk utrustning. Se till att telefoner/annan elektronisk utrustning och väskor lämnas på den plats som tentavakterna anvisar. Läs mer om regler för tentamenskrivningar här.

Att exempelvis skriva en frånvarande studiekamrats namn på närvarolistan vid ett obligatoriskt undervisningstillfälle är urkundsförfalskning och skall polisanmälas.

 

Det är inte tillåtet att störa undervisning, prov eller annan verksamhet på institutionen. Som störande beteende räknas även ohörsamhet mot lärare, handledare och tentavakter.

 

Studera med funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning finns det stöd att få vid Stockholms universitet som är bra att känna till. 

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan – här hittar du mer information om hur du går tillväga.

Det är också bra att kontakta institutionens studievägledare så tidigt som möjligt så att du får hjälp med vilka rutiner som finns vid din institution. Sociologiska institutionens studievägledare är Maria Lind.


Ansök om tillgodoräknande av kurser

För att ansöka om tillgodoräknande hos oss måste du vara antagen till Stockholms universitet. Du kan efter prövning få tillgodoräkna dig tidigare studier inom ett utbildningsprogram eller fristående kurs. 

Om ansökan gäller kurser inom program så skickar du ansökan till den institutionen som är kursansvarig för den aktuella kursen. Kursansvarig institution bedömer därefter ansökan och beslutar om tillgodoräknande

Använd denna blankett: Blankett för ansökan om tillgodoräknande (169 Kb)

Överklagande av beslut

Om du vill överklaga ett tillgodoräknandebeslut ska detta göras senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

Skicka din ansökan till:

Sociologiska Institutionen

Att: Studievägledning

Stockholms universitet

106 91 Stockholm

Tänk på att din studiegång kan förändras i och med att du fått tillgodoräkna dig en del av din utbildning. Det finns inga garantier att ledig plats finns på den kurs eller moment som du vill fortsätta med efter ditt tillgodoräknande vilket innebär att det kan uppstå luckor i din fortsatta studiegång som i sin tur kan få konsekvenser för studiemedel från CSN den aktuella terminen.

Kanske behöver du ansöka om plats på en annan kurs under den period den kurs du har tillgodoräknat går.

Tidigare högskoleutbildning/kurser (svensk eller utländsk) kan tillgodoräknas som hel kurs eller moment inom en kurs i ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Förutsättningen är att innehållet i utbildningen/kursen som du har läst motsvarar och inte skiljer sig väsentligt åt i förhållande till syfte och mål med utbildningsplan/kursplan för utbildningsprogrammet/kursen vid Stockholms universitet.

Observera att endast hela kurser eller delkurser som kan tillgodoräknas.

Gällande regler om tillgodoräknande enligt högskoleförordningen, se Lokala riktlinjer vid Stockholms universitet för tillgodoräknande.

 • Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked om tillgodoräknanden eller att göra förhandsbedömningar.
 • Du kan endast ansöka om tillgodoräknande i den kurs eller i det utbildningsprogram du är antagen till.
 • Betyget överförs ej.
 • Ansökan om tillgodoräknanden som ej är kompletta (det vill säga som saknar studieintyg och kursplaner inkl. litteraturlistor) kommer att återsändas utan behandling.
 • Du är som student själv ansvarig för att ta reda på vad ditt tillgodoräknande innebär för dina fortsatta studier.
 • Under terminstid är handläggningstiden 1-2 månader.
 • Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet.
 • Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Studieuppehåll

Du har möjlighet att beviljas studieuppehåll i upp till 2 efter varandra följande terminer (1 år) oavsett orsak till studieuppehållet. När du ansöker om studieuppehåll anger du när du preliminärt tänker att du ska återuppta dina studier igen, men detta sker sedan inte per automatik. Du ska ansöka om "återupptagande av studier" senast 15/4 om du önskar återgå till studierna kommande hösttermin och senast 15/10 om du önskar återgå till studierna kommande vårtermin.

Skicka in denna blankett:

Ansökan om studieuppehåll vid Sociologiska institutionen (114 Kb)

Du har möjlighet att beviljas studieuppehåll i upp till 2 efter varandra följande terminer (1 år) oavsett orsak till studieuppehållet.

Studieuppehållet kan starta vid höstterminens eller vårterminens början eller efter fullgjord delkurs för att sedan pågå under 1 eller 2 terminer.

Har du beviljats studieuppehåll utifrån andra övriga skäl, finns vid platsbrist (exempelvis att det är fullt i alla studentgrupperna just den terminen), risk att du får vänta ytterligare termin/terminer med att få återuppta studierna på den studietermin/kurs du ska komma tillbaka till. Men du har inte förlorat din studieplats och kommer att kunna återgå i studier senare höst/vår.

Enligt högskoleförordningen ger endast "tvingande orsaker" (som föräldraledighet eller sjukskrivning) platsgaranti att få återgå till studier efter ett år. Platsgaranti betyder att du har rätt att komma tillbaka på en gång efter ditt studieuppehåll (förutsatt att du ansöker om återupptagande, se ovan)
*Observera att du under studieuppehållet varken har rätt att delta i undervisning eller tentamen vid Sociologiska institutionen. Om du vill ägna en termin åt att omtentera kurser skall du alltså inte ansöka om studieuppehåll. 

Omprövning av betyg

Om du vill begära omprövning av ett betyg eller resultat på en examination som du tycker är felaktigt, gör du det skriftligt på blanketten som finns att ladda ner här:

Blankett för omprövming (370 Kb)

Lämna in blanketten tillsammans med en kopia av den tentamen eller inlämningsuppgift du vill få omprövad, till respektive kursansvarig eller examinator.

Vi rekommenderar att du inte hämtar ut din originaltenta om du vill begära omprövning. Du bör istället be Studentexpeditionen att ta en kopia av din tentamen eller inlämningsuppgift, och låta originalet vara kvar hos Studentexpeditionen. På så sätt är alla parter överens om vilket underlag det är som ligger till grund för omprövningen.

Det finns inte någon tidsgräns för när en begäran om omprövning kan lämnas in, men vi rekommenderar att du tar kontakt med din examinator så fort som möjligt.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande, gör anteckningar om vad som hände, när och var, och tala om saken med någon du känner förtroende för. Vid Sociologiska institutionen föreslår vi att du i första hand vänder dig till studierektor för grund-och avancerad nivå: studierektorGA(a)sociology.su.se

Information om hur vi hanterar sådana ärenden finns här:

Handläggningsordning diskriminering, trakasserier etc mot studenter vid Sociologiska institutionen (837 Kb)

Mer information finns även hos studentavdelningen.

Institutionen arbetar proaktivt med att befrämja lika rättigheter och möjligheter för studenter. Detta sker enligt denna handlingsplan som tagits fram av institutionens arbetsmiljögrupp:

Åtgärdsplan 2019-2020 för lika rättigheter & möjligheter för studenter Sociologiska institutionen (27 Kb)

Påverka din utbildning

Genom studentrådet eller ämnesrådet får du som student inflytande över din utbildning. Du kan aktivt påverka utbildningen, bidra till att utbildningskvaliteten är så hög som möjligt samt komma med åsikter och synpunkter som förbättrar för studenterna. Exempel på frågor som kan tas upp är bland annat kurslitteratur, examinationsformer och föreläsningar. Det är studenterna som utser representanter till studentrådet. 

Sociologiska studentrådet (SSR) består av studenter vid institutionen och har som uppgift att tillvarata, främja och bevaka studenternas intressen och förbättra kvaliteten på utbildningen. Studentrådet är öppet för alla studenter.

Studentrådet ingår i studentkårens verksamhet och är studenternas främsta organ för studentinflytande och för att föra studenternas talan i ärenden som rör institutionens verksamhet. Under höstterminen kommer SSR att representera studenter i Sociologiska institutionens styrelse och arbetsgrupper. Vi arbetar även med att granska och följa upp kursvärderingar, arrangera pubar och föra en aktiv dialog med institutionen.

Tveka inte att ta kontakt med ämnesrådet om du är intresserad av att engagera dig! Och glöm inte att SSR representerar såväl studenter på grundnivå som avancerad nivå och vill därför att studenter från alla nivåer engagerar sig i SSR. För mer information, hör av dig till oss på vår mejladress sociologiskastudentradetsu(a)gmail.com

SthlmUP är studentföreningen för dig som studerar kandidat- eller masterprogrammet inom Personal, Arbete och Organisation på Stockholms Universitet. 

Läs mer här!

Studiemiljö (arbetsmiljö)

Om du som student upplever brister i fysiska och psykosociala studiemiljön, eller om du har synpunkter eller frågor som rör denna kan du kontakta sociologiska studentrådets studiemiljöombud: sociologiskastudentradetsu(a)gmail.com. Du kan även kontakta institutionens arbetsmiljöombud, saemundur.grettisson(a)sociology.su.se.

Om du vill vara anonym går det bra att göra en anmälan genom SU:s rapportsystem SAMIR.

Mer information om studiemiljön finns här, hos studentkåren.

Välkommen till institutionens antirasistiska arbetsgrupp, där både lärare, forskare, doktorander och studenter vid institutionen är välkomna att gå med.

Gruppen solidariserar sig med antirasistiska mål och principer och har som mål att förbättra sätten vi undervisar, forskar, anställer och organiserar institutionen på. 

På så sätt vill vi bidra till en ökad förståelse för rasistiska strukturer och dess orsaker, konsekvenser och inflytande på individer och sociala relationer.

Med start läsåret 2020-2021 kommer vi organisera olika aktiviteter som workshops och seminarier – här hittar du kalendern för vår seminarieserie.

Om du är medarbetare eller student på institutionen är du välkommen att gå med i gruppen genom att mejla till Vanessa Barker, Serena Coppolino Perfumi, Jelena Jovicic, Anna Lund eller  Daniel Ritter.

Kontakt

Studievägledning

Välkommen till studievägledningen på Sociologiska institutionen! Studievägledaren ger vägledning kring studier i ämnet, studieplanering, studieuppehåll, tillgodoräknande och studieintyg. Du är också välkommen att boka tid för vägledande samtal, om allt som rör din studiesituation. Om du stöter på problem under studietiden kan det vara bra att veta att studievägledaren arbetar under tystnadsplikt.

Vad kan jag få hjälp med?

 • Studierådgivning och arbetsmarknadsinformation
 • Tillgodoräknanden
 • Råd vid personliga svårigheter att följa undervisningen
 • Vägledning av studenter med funktionshinder
 • Intyg och utbildningsbevis
 • regler för uppflyttning till nästa kurs/termin.
 • enskilt vägledningssamtal som utgår från dig som individ
 • Hur kan jag kombinera kurser för att bygga ihop en egen examen?
 • Vilka utbildningar kan passa för mina intressen?
 • Hur kan jag bygga på och komplettera mina tidigare studier?
 • Jag har börjat en utbildning men känner att jag vill byta inriktning

Vägledningen är till för dig som funderar på att börja studera, redan är student eller nyligen avslutat dina sociologistudier vid Stockholms universitet. Har du problem med dina studier eller har frågor om kursval, betygsregler, examensbestämmelser, ansökan, urval och behörighet, upprop och reservantagning, tillgodoräknande av tidigare universitetsstudier etc. är du välkommen att kontakta institutionens studievägledare.

Du är också välkommen att kontakta vägledning om du av olika anledningar har svårigheter med att följa den ordinarie undervisningen, vill göra ett studie-uppehåll eller återuppta dina studier efter ett uppehåll. Vägledning hjälper också till med frågor som rör särskilt stöd vid funktionshinder.

Studievägledare
Studievägledare

Studentexpedition

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. 

Studentexpedition

Studierektorer

Studierektorerna ansvarar för planering av kursutbud, kursplaner, lärarbemanning med mera. Studierektorn tar också beslut i vissa studentfrågor.

Studierektor grundnivå och avancerad nivå
Studierektor forskarnivå
Biträdande studierektor på grund- och avancerad nivå samt för forskarutbildningen
Biträdande studierektor grundnivå och avancerad nivå
På denna sida