Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan – uppdragsutbild, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskaper om flerspråkighet ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv, vilket inbegriper frågor om globalisering, språkideologier, språk och makt, sociolingvistiska repertoarer och språkpolitik. Vidare belyses frågor om språklig variation utifrån ålder, kön, klass, etnicitet och geografisk och språklig bakgrund. På så sätt syftar kursen till att synliggöra hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevers villkor för lärande. Kursen ger också en orientering om och en kritisk diskussion av möjlig organisering av undervisning i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer, i förhållande till gällande styrdokument och praxis. Det inbegriper en diskussion av undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv och hur uppföljning och bedömning av flerspråkiga elevers lärande kan ske i gymnasieskolan.

Om ämnet: Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett stort och brett ämnesområde. Tonvikten ligger på hur andraspråksinlärning går till och hur inlärningen bäst stöds i undervisningen. Du får kunskaper om hur sociala, psykologiska och individuella faktorer påverkar hur man lär sig språk. Genom att jämföra olika språk med varandra lär du dig om likheter, skillnader och släktskap mellan världens språk och om vad som är specifikt för svenskan. På kurserna tar vi upp funktionella och sociala perspektiv på andraspråksanvändning i tal och skrift. Du lär dig att analysera talspråk och skriftliga textprov och får arbeta med frågor om läs och skrivutveckling i flerspråkigt perspektiv samt bedömning av svenska som andraspråk. I språk och kulturmöten är begrepp som identitet, tillhörighet och etnicitet viktiga, och du lär dig att relatera dessa begrepp till inlärningssituationer. OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i svenska som andraspråk är värdefulla inom alla yrkesområden som har med människor att göra. För lärare med kompetens i svenska som andraspråk är arbetsmarknaden bred. Du får möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar och med helt olika bakgrund inom bland annat grund och gymnasieskolan, Komvux och SFI.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för svenska och flerspråkighet