Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan – uppdragsutbild, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om flerspråkighet ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv, vilket inbegriper frågor om globalisering, språkideologier, språk och makt, sociolingvistiska repertoarer och språkpolitik. Vidare belyses frågor om språklig variation utifrån ålder, kön, klass, etnicitet och geografisk och språklig bakgrund. På så sätt syftar kursen till att synliggöra hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevers villkor för lärande. Kursen ger också en orientering om och en kritisk diskussion av möjlig organisering av undervisning i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer, i förhållande till gällande styrdokument och praxis. Det inbegriper en diskussion av undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv och hur uppföljning och bedömning av flerspråkiga elevers lärande kan ske i gymnasieskolan.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen