Kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen, 7,5 hp

Om utbildningen

I kursen arbetar du med utgångspunkt i systematiska litteraturöversikter med analyser av aktuell forskning i "education". Fokus ligger på hur vanliga utbildningsvetenskapliga fenomen avgränsas teoretiskt och metodologiskt i respektive studie: Vad innebär "lärande" eller "subjektskapande" i respektive studie och hur avgränsar man studier av dessa fenomen? Vi kommer även att diskuteras de konsekvenser dessa val får för den kunskap och det förklaringsvärde som olika studier har för didaktik/pedagogik som fält respektive vetenskap. I fokus står frågor om metodisk och teoretisk koherens genom analyser av om och på vilket sätt anspråk i syften och frågeställningar leder till trovärdiga och giltiga resultat. Därutöver analyseras hur antaganden om lärande, undervisning, kunskap, individ, samhälle, grupp etc. formar forskningsfrågor, design och de slutsatser som dras. I kursen analyseras de etiska och samhälleliga implikationerna av olika teoretiska och metodologiska ansatser inom det internationella forskningsfältet ”education".

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen