Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ekonometri

Denna kurs är endast för studenter på Banking & Finance Master programme.

Kursen behandlar statistisk och ekonometrisk analys av data. I kursen kombineras teoretiska perspektiv medempiriska tillämpningar inom nationalekonomi och finansiell ekonomi. Under kursens gång tillämparstudenten sina kunskaper genom praktiska övningar med statistisk mjukvara. Den första delen av kursenbehandlar grundläggande sannolikhetsteori och statistik, vilka ligger till grund för kursens senare delar.Kursens andra del introducerar linjär regressionsanalys med ett fokus på de antaganden och de statistiskaegenskaper som ligger bakom OLS-modellen. Vidare behandlas även hypotestest och regressionsdiagnostik.Den tredje delen fokuserar på att använda regressionsanalys för att besvara empiriska frågeställningar. Denbehandlar endogenitetsproblem orsakade av utelämnade variabler, mätfel och omvänd kausalitet. Sedanintroduceras några verktyg för att identifiera kausala effekter, som till exempel randomiserad kontrolleradstudie, instrumentalvariabler, med flera. Den sista delen av kursen innehåller grunderna till tidsserieanalys.

Mer information på kursens engelska sida.