Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Entreprenörskap i samhällsförändring

I kursen kommer vi att diskutera och studera den traditionellt vedertagna synen på entreprenörskap men även andra former som fokuserar frågor om hållbar utveckling, som till exempel det socialt, samhälleligt, kulturellt och ekologiskt entreprenörskap och de utmaningar som dessa entreprenörer möter.

Dessa entreprenörskapsformer fokuserar inte bara på tillväxt och resultat för att mäta framgång, utan visar att även andra faktorer är lika viktiga som till exempel att hitta nya lösningar för att skapa ett samhälle för allmänhetens bästa, bekämpa fattigdom, bevara kulturarvet och medverka till en övergång för ett mer miljövänligt samhälle. Kursen fokuserar på omvandlingen från entreprenörskap till entreprenörskapsformer och hur entreprenörskapandet utövas i olika sammanhang. Flera former av entreprenörskap finns idag utvecklade i samhället och som är relaterat till hur individer, organisationer och nationer försöker ändra samhället när det gäller t.ex. sociala och miljömässiga frågor. Studenterna ska förstå dessa olika former av entreprenörskap i förhållande till hur de antas i olika sammanhang.

Kursen kommer även att diskutera samspelet mellan entreprenörskap och samhällsförändring, det vill säga i vilken utsträckning entreprenörskap kommer att förändra samhället och vilka delar av entreprenörskap som kommer att upprätthållas eller förändras. I denna kurs kommer studenterna att göra ett entreprenörsprojekt, där de kommer att skapa lösningar på miljö- eller sociala problem med fokus på samhällsförändring.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS. Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Individuellt avslutande examinationsmoment.

  2. Projektuppgift i grupp samt presentation.

  3. Kamratbedömning av projekt.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoorinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Jessica Lindbergh