Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Digital marknadsföring och e-handel

Kursens syfte är att skapa kunskap om teorier, modeller och metoder för att förstå digital marknadsföring och e-handel, och att tillämpa dessa på marknadsföringsfrågor. Kursen syfte är också att reflektera över den digitala marknadsföringens påverkan på marknad, företag, konsumenter och samhälle.

Kursen anlägger ett brett perspektiv på digital marknadsföring, som här definieras som ”en adaptiv, teknologistödd process, genom vilken företag samverkar med kunder och partners för att tillsammans skapa, kommunicera, leverera och upprätthålla värde för alla intressenter”.
Kunder och företag är idag sammankopplade genom digitala nätverk. Nya marknadsplatser skapas, och en utmaning för företag är att skapa positiva kundupplevelser i det digitala, och där det digitala möter det fysiska. Samtidigt måste företag förhålla sig till ny teknik som utvecklas i snabb takt, och vilka skapar nya utmaningar och möjligheter.

Hur påverkar detta företags marknadsföring och försäljningsprocesser? Vilka strategiska, samhälleliga och etiska implikationer har denna utveckling?
Kursens syftar till att utveckla analytisk och strategiska förmågor att hantera dessa frågeställningar.
Några av de ämnen som avhandlas under kursen är:

 • strategier och kanaler för digital marknadsföring,
 • marknadsföring via sociala medier,
 • strategier för e-handel,
 • dataanalys för beslut kring digital marknadsföring och e-handel,
 • översikt av ny teknologi och dessas påverkan på marknadsföring,
 • etiska aspekter på digital marknadsföring.


Då kursen ges inom ramen för två masterprogram, i marknadsföring och marknadskommunikation, kommer innehållet delvis att anpassas till programmens olika profiler.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS. Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment.
  2. Individuell uppgift.
  3. Seminariedeltagande.
  4. Gruppuppgift.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Jon Engström