Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Affärsanalys: data, modeller och beslut

Framsteg inom informationsteknologi och kvantitativa metoder har dramatiskt ändrat hur moderna företag styr sin verksamhet. Många strategiska och operativa beslut grundas idag på modeller från operations management och management science.

Målet med den här kursen är att introducera de viktigaste av dessa kvantitativa tekniker och visa hur de kan användas för att ta bättre beslut. Teori kommer att illustreras genom konkreta exempel med tillämpningar inom operations management, finansiering, management och marknadsföring. Dessa tillämpningar kommer att göras med hjälp av kalkylbladsprogram (Excel). Kursen kräver inte en kvantitativ utbildningsbakgrund. Den lärarledda delen av kursen kommer i första hand att ges genom föreläsningar, datorlaborationer samt
case-diskussioner. Studenterna kommer att analysera fallstudier och öva sig i att använda data för att ta bättre beslut. Kursen kommer även att betona eventuella nackdelar och begränsningar med kvantitativa beslutsmetoder.

Tekniker som kommer att tas upp i kursen innefattar beslutsanalys, beslutsträd, sannolikhetslära, statistik, ekonometri, simulering, lineär programmering, icke-lineär programmering samt diskret optimering.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuellt skriftlig salstentamen.
  2. Seminarier.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Olov Isaksson