Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Företag och samhälle

Vi lever i en tid där globala och miljömässiga problem är överhängande och med betydande politiska, teknologiska, ekonomiska, kulturella och sociala förändringar.

Företag har en viktig roll i dessa förändringar. En central fråga är således vad är företagens roll och ansvar i samhället framförallt utifrån ett globalt sammanhang? För att kunna förstå och kritiskt utvärdera företagens roll i samhället så inleds kursen med att utforska förändringar i de kontextuella förhållandena av företagens verksamhet. Dessa förutsättningar innefattar globalisering, förändringar av idéer och ideologier kring företagandets syfte i samhället, det förändrade politiska landskapet samt finansmarknadernas framträdande plats i samhället. Kursen fortsätter med att på basis av politisk och ekonomisk förförståelse kritiskt analysera företagens roll i samhället.

Ett särskilt fokus kommer att ägnas åt företags politiska aktiviteter, företagens samhälleliga ansvarstagande (CSR), hållbara utvecklingsarbete och global styrning. Den avslutande delen ägnas åt att förstå olika möjligheter för att kontinuerligt omförhandla företagets roll i samhället genom t.ex. stater, transnationella organisationer, konsumenter och det civila samhället.

Kursen består av två områden: globalisering och företagens roll och ansvar. Huvudsyftet med kursen är att visa på den komplexitet som uppstår mellan företagande och globalisering och den inverkan denna komplexitet har på företags roll och ansvar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell essä.
  2. Kritisk granskning av seminarielitteratur.
  3. Respondent papper 1.
  4. Respondent papper 2.
  5. PM.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Anselm Schneider