Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Entreprenörskap och den företagsamma människan

Syftet med kursen är att studenter ska utveckla en förståelse och kunskap om olika former av entreprenörskap liksom om hur den idén om den företagsamma människan vuxit fram och dess betydelse i dagens samhälle.

Dagens samhälle kan ses genomsyrat av en entreprenörskapslogik, som inte bara kommer till uttryck i att starta företag, utan som också gör sig gällande i många olika organisatoriska sammanhang. Entreprenörskap - i denna bredare mening - betonar individens möjligheter att skapa sitt arbetsliv och förutsättningar att anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad. Utifrån detta perspektiv bjuds vi, som organisations-medlemmar såväl som samhällsmedborgare, i allmänhet in att bli entreprenöriella och leda våra liv. Således har betydelsen av "den företagsamma människan" blivit ett viktigt perspektiv för hur vi kan förstå människan i dagens samhälle, vilket rör sig bortom idén om entreprenörskap som en väg att förse marknaden med nya produkter genom att starta nya företag.

Denna kurs visar hur idén om entreprenörskap kommer till uttryck i organisationer, hur entreprenörer skapas i olika sammanhang, liksom vilka konsekvenser detta kan ha för hur vi idag förstår människans förmåga att 'ta sig för något'. Utifrån diskussioner om entreprenörskap i termer av den företagsamma människan avser denna kurs till att lägga en grund för förståelse om att entreprenörskap kan ta sig olika uttryck, men också att visa hur föreställningarna om entreprenörskap genomsyrar idén om management i vår tid.
 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuella examinationsmoment, essäer.
  2. Examinationsmoment 2, projektarbete och presentation.

  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på varje lärandemål och behöver därmed delta i alla examinationsmoment.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Anna Wettermark