Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Interkulturellt management och ledarskap i en globaliserad värld

Kursens övergripande syfte är att ge insikter i nya trender och ansatser inom de akademiska områdena interkulturell management och ledarskap.

Fokus läggs vid att integrera de ansatser som utvecklats i globaliseringens (inkl. antiglobaliseringens) tidevarv. Kultur, globalisering, framväxande marknader och öst/väst-integration är några av många angelägna teman som utgör fonden för denna kurs.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna demonstrera solida kunskaper om nyckelbegrepp och teorier i kurslitteraturen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1.Individuell skriftlig examen.
  2.Gruppessä.
  3.Gruppbaserad minipjäs.
  4.Grupprojekt.
  5.Individuell närvaro och aktivt deltagande i kursens läraktiviteter.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Tony Fang