Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Reflekterande praktik i företagsekonomi

Det övergripande syftet med kursen är att den studerande ska ges tillfälle att omsätta teoretiska kunskaper i professionella erfarenheter, för att därigenom berika sina övergripande kunskaper, färdigheter och förmågor inom det företagsekonomiska ämnesområdet.

Praktikkursen kan även tjäna som förberedelse för ett efterföljande examensarbete, där empiriska studier och datainsamlingar är av grundläggande betydelse.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för vad som särskilt karaktäriserar praktisk, handlingsbaserad kunskap;
2. Diskutera skillnaderna mellan teoretisk och praktisk kunskap;

Färdighet och förmåga
3. Genomföra en teoretiskt baserad, reflekterande analys av erfarenheterna från praktikperioden, där kurslitteratur från såväl denna som tidigare programkurser kommer till användning;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Kritiskt reflektera över och värdera om och i så fall hur de färdigheter som förvärvats genom utbildningen kan omsättas i praktisk erfarenhet, samt omvänt, hur praktiska erfarenheter kan användas för att utveckla teoretiska, vetenskapligt grundade resonemang;
5. Självständigt formulera och bedöma kombinerade teoretisk-praktiska utbildningsinslags betydelse och relevans för ett framtida yrkesliv

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller två moduler:
  En praktikperiod om 15–20 veckor under vilken arbete kombineras med praktisk handledning och reflekterande skrivande av en arbetsdagbok.
  En skrivperiod om 3 veckor under vilken en teoretiskt grundad och kritiskt reflekterande praktikessä, samt en recension av en kurskollegas praktikessä författas.

  Reflective Practice outreach (925 Kb)

  Internship Agreement Form 2022 (317 Kb)

   

  Undervisning

  Kursens läraktiviteter utgörs av:

  • en praktikperiod i en organisation i Sverige eller utomlands
  • dagligt skrivande av en reflekterande arbetsjournal
  • skrivande av inlämningsuppgifter
  • skrivande av en kritiskt reflekterande praktikessä
  • skrivande av en recension (peer review) av en kurskollegas praktikessä

  Undervisningen sker på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till studieanvisningen, tillgänglig i Athena senast en månad före kursstart.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Resultaten från kursens examinationsmoment summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

  Kursen examineras via tre viktade examinationsmoment:

  1. En individuellt skriven praktikessä: examinerar lärandemål 1–5; utgör 70% av total kurspoäng.
  2. Fem individuella inlämningsuppgifter: examinerar lärandemål 1–5; utgör 20% av total kurspoäng.
  3. En skriftlig recension (peer review) av kurskollegas praktikessä: examinerar lärandemål 1–5; utgör 10% av total kurspoäng.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: