Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande

Kursen behandlar ett urval viktiga matematiska verktyg, teorier och begreppsbildningar som är användbara för studier i filosofi och andra humanistiska ämnen.

Kursen vänder sig till studenter som i sina yrken kommer att syssla med abstrakt modellering. Kursen ger grundläggande förtrogenhet med
• läran om mängder, relationer och funktioner,
• matematisk induktion,
• kombinatorik,
• grafteori,
• formella språk och formell grammatik,
• klassisk diskret sannolikhetslära.

 • Kursupplägg

  Kursen ges endast på höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens andra hälft.

  Undervisning

  Lärare: Sebastian Enqvist

  Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar. Närvaro på minst 50% av lektionstillfällena är obligatoriskt. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Information om kursens anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  All undervisning kommer att genomföras online, på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.

  Närvarokrav
  Vid kursstart meddelar läraren ifall kravet på minst 50% närvaro på denna kurs (se kursplanen) är i kraft eller ifall det upphävs.

   

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom obligatoriska hemuppgifter och en salstentamen. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna (hemuppgifter och salstentamen) framgår av betygskriterierna.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjord närvaro.
  Examensuppgifter (obligatoriska hemuppgifter) som inte inlämnas i tid bedöms med högst betygsgrad C.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från att delta i viss undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som finns angivet i kursbeskrivningen vid det aktuella kurstillfället, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  W. Conradie & V. Goranko: Logic and Discrete Mathematics: A Concise Introduction (Wiley 2015).

  W. Conradie & V. Goranko: Logic and Discrete Mathematics: A Concise Introduction, Solutions Manual (Wiley 2015).

  E. Steinhart: More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy (Broadview Press 2009).

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högsttröm

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se