Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Modevetenskap II

Ger tillsammans med Modevetenskap I, 30 hp en heltäckande grund inom Modevetenskap och förbereder för Kandidatkurs i ämnet.

Kursen bygger vidare på kunskaperna i modevetenskap som ett tvärvetenskapligt ämne. Delkurserna behandlar den franska modeutvecklingen ur ett historiskt och kulturellt perspektiv samt det industriella modets omvandling under de senaste 200 åren. Vidare undersöks olika former av modemediering såsom film,magasin, sociala medier och reklam. Modevetenskap II avslutas med kursen Vetenskapligt skrivande som tränar studenterna i författandet av en akademisk uppsats med inriktning på modevetenskap.

Att "bara" läsa Modevetenskap I går naturligtvis bra, men för att få en heltäckande grund i ämnet behöver du också Modevetenskap II.

Behörighet: 22,5 hp från Modevetenskap I

Kursen ges endast vårterminer

 • Kursupplägg

  Föreläsningar och seminarier i fyra delkurser som följer på varandra.

  Delkurserna behandlar olika ämnen som examineras och betygssätts. För godkänt betyg på hela Modevetenskap II behöver du ha godkänt på samtliga fyra delkurser.

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och peer-review moment. Seminarier, studiebesök och peer-review momentet är obligatoriska inslag i kursen. Försvar av den egna uppsatsen samt opposition av annan students uppsats är obligatoriskt. Viss undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Delkurser

  Modets roll i fransk kulturhistoria, 7,5 hp

  Här vill vi att du ska kunna:

  • Beskriva det franska modets sociala och kulturella utveckling från 1600-talet och framåt
  • Identifiera de faktorer som har bidragit till uppbyggandet av staden Paris som modehuvudstad.
  • Analysera synen på mode i den franska litteraturen
  • Reflektera kritiskt över varuhusets effekt på samhället

  Det industriella modet, 7,5hp

  Här vill vi att du ska kunna:

  • Redogöra för huvuddragen i den historiska utvecklingen av den svenska modeindustrin
  • Problematisera hur modeindustrin ska definieras
  • Inta ett kritiskt förhållningssätt till olika teorier och förklaringar av det historiska förloppet.

  Mode, media och konsumtion, 7,5 hp

  Här vill vi att du ska kunna:

  •  Identifiera, beskriva och analysera de olika medier som modet representeras genom
  • Resonera kring betydelsen av modemedier för modets utveckling och i relation till nutida fenomen
  • Diskutera olika aspekter av modekonsumtion.

  Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

  Här vill vi att du ska kunna:

  • Kritiskt välja och värdera källor, material och vetenskaplig litteratur i undersökningen av ett avgränsatmodevetenskapligt ämne
  • Genomföra en kort vetenskaplig analys utifrån relevanta frågeställningar och metod
  • Författa en självständig argumenterande vetenskaplig uppsats samt kritiskt granska andras uppsatser

  Undervisning

  Undervisning
  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och peer-review moment. Seminarier, studiebesök och peer-review momentet är obligatoriska inslag i kursen. Försvar av den egna uppsatsen samt opposition av annan students uppsats är obligatoriskt. Viss undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

   

  Examination

  a.    De olika delkurserna examineras som följer:
  Delkursen Modets roll i fransk kulturhistoria examineras genom salskrivning.
  Delkursen Det industriella modet examineras genom salskrivning.
  Delkursen Mode, media och konsumtion examineras genom hemskrivning.
  Delkursen Vetenskapligt skrivande examineras genom en skriftlig uppsats.  

   

  b.    Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala för den skriftliga hemuppgiften: A =Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få godkänt resultat på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser samt uppfylltnärvarokrav. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms med högst betygsgrad D.
  För att få godkänt resultat på Modets roll i fransk kulturhistoria krävs lägst betyget E på salskrivningen.
  För att få godkänt resultat på Industriella modet krävs lägst betyget E på salskrivningen.
  För att få godkänt resultat på  Mode, media och konsumtion krävs lägst betyget E på hemskrivningen.
  För att få godkänt betyg på Vetenskapligt skrivande krävs lägst betyget E på uppsatsen samt genomförd opposition och försvar av det egna arbetet.
  Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
  Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
  e.    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  f.    Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen förgodkänt.
  Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betygen D-E.  
  För delkurserna Modets roll i fransk kulturhistoria och Det industriella modet som examineras genom salskrivning finns ingen möjlighet för komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg.

   

  Examinator

  Examinatorer VT21

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Plagiat

  Plagiat

  Som universitetsstudent kommer du att skriva och lämna in olika typer av skriftliga uppgifter.  Det är därför viktigt att du är medveten om förbudet mot plagiat.

  Plagiat innebär:
  •    att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller en tanke som du har hittat i en bok, i en artikel eller på webben utan att referera till källan.
  •    att du kopierar en annan students arbete.
  •    Att du framställer någon annans citat eller arbete som om det vore ditt eget.
  •    att du använder dig av "klippa och klistra" strategier i ditt arbete.
  Alla incidenter av detta slag rapporteras till disciplinnämnden på universitetet. Om du som student blir fälld för plagiat kan detta leda till avstängning från universitetet under en viss tid.

  För att undvika plagiat bör du:
  •    ha en tydlig källhänvisning genom att referera till författare, bok och sidnummer i boken.
  •    specificera dina källor från internet genom att kopiera URL-länken och ange datum och hemsidans upphovsman/kvinna.
  •    tydligt markera när du citerar någon annans text och precisera vilka tankar som är dina egna och vilka som är någon annans.
  •    inte lämna ut dina texter till andra.
   
  Att skriva din egen text med dina egna ord är en del av din inlärningsprocess som student och det kommer att utveckla din förmåga att tänka självständigt och uttrycka dina tankar i tal och skrift.