Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp

Många olika miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor. Ett genomgående tema i kursen är problemorienterade analyser av vattenresurser och vattenkvalitet, som behövs i ett flertal yrkesutövningar, då vattenfrågor t.ex. finns med på agendan vid internationell konflikthantering, vid myndigheters hantering av miljöärenden och utformande av miljöriktlinjer, och vid hantering av industrins och areella näringars miljöpåverkan. Kursen behandlar speciellt vattenresurser och vattenkvalitet, effekter av vattenbrist på växter och jordbrukssystem, föroreningsspridning genom yt- grund- och kustvattensystem, samt regionala vattenresursers sårbarhet och resiliens. Regionala analyser relateras vidare till vattenresursers globala sårbarhet och resiliens.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen