Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt

 • 15 hp

Kursen Associationsrätt behandlar frågor kring associationer (bolag och föreningar), dess bildande, rättshandlingsförmåga, styrning och avvecklande. Tonvikten ligger vid centrala delar av aktiebolagsrätten ur svenskt och internationellt perspektiv, men även övrig bolagsrätt och föreningsrätt ingår.

Inom associationsrätten tar man upp bildandet, beslutsfattandet och vem som har rätten att företräda olika former av bolag så som aktiebolag, handelsbolag och enkla bolag. I föreningsrätt ligger tyngdpunkten på ekonomiska och ideella föreningar, där även gränsdragningen mellan föreningar och bolag blir föremål för en djupare analys. 

Kursen innehåller ett inslag med rollspel där de studerande i handling skall visa att de har tillgodogjort sig kunskaperna från ämnesområdet och kan utnyttja dessa i praktiken under en fiktiv bolagsstämma.  
 

 • Kursupplägg

   

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Visa grundläggande kunskaper i associationsrätt, främst inriktade på centrala delar i aktiebolagsrätten ur svenskt och internationellt perspektiv, samt övrig bolagsrätt och föreningsrätt.
  • Visa förmåga att självständigt, kritiskt och systematiskt kunna söka och utvärdera kunskap inom området
  • Identifiera, formulera och analysera associationsrättsliga frågeställningar på grundläggande nivå.
  • Visa förmåga att använda juridisk metod för att kunna definiera, analysera och diskutera problem inom associationsrätten i dialog med personer verksamma inom ämnesområdet.
  • Bedöma och värdera associationsrättsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta ekonomiska och andra samhälleliga frågor
  • Följa kunskapsutvecklingen inom associationsrätten nationellt och internationellt.

   

  Undervisning

   

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar och ett bolagsstämmospel. Kursen avslutas med en skriftlig examination. 

  Syftet med seminarierna är att genom tillämpningsuppgifter öva studenternas förmåga att tillämpa associationsrättens metod och använda på specifika situationer samt att anlägga ett kritiskt perspektiv på rätten. 

   

  Obligatoriska moment

   

  Aktiv närvaro vid minst fyra av fem seminarieövningar är obligatorisk. Vid rollspelet är närvaro obligatorisk vid såväl det faktiska bolagostämmospelet som vid genomgången av spelet. 

  Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. Endast deltagande i den grupp i vilken studenten är registrerad räknas som närvaro om inte gruppbyte har medgivits i förväg.

  Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2020 är giltigt fram till och med vt 2022. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt.

   

  Examination

   

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid minst fyra av fem seminarier, redovisningsuppgift, rollspel samt skriftlig tentamen. Skrivtiden är fyra timmar.


  Tillåtna hjälpmedel

  Vid tentamen tillämpas alternativ 2 i de riktlinjer som fastställts av institutionen (se Examinationsregler vid Juridiska institutionen).  

  Miniräknare är tillåtet som hjälpmedel, dock ej programmerbar sådan.


  Betyg

  För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
   

  Kursbetyget baseras på en sammanräkning av kreditpoäng samt poängen på den skriftliga tentamen. Kreditpoängen består av att varje student individuellt kan erhålla 0-4 poäng vid sin redovisning på seminariet (där den enskilda studentens prestation bedöms även om redovisningen görs gruppvis). Därtill kan varje student erhålla 2 poäng för sin roll i bolagstämmospelet. 

  På tentamen kan maximalt 30 poäng uppnås och därtill läggs kreditpoängen - varför maximalt 36 poäng kan erhållas. För övriga delar i kursen används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U) utifrån huruvida kravet på aktiv närvaro är uppfyllt. Fullgörande av obligatoriska moment utgör krav för godkänd tentamen. 

   

  Examinator

   

  Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  För närvarande finns kursens schema endast på institutionens hemsida. Vanligen schemaläggs kursen med ett seminarium i veckan om 3h.

  Se kurshemsidan för Associationsrätt.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  I listan anges senaste upplagan vid listans fastställande. Har senare upplaga kommit vid kursstart skall den användas.

  Litteratur

  • Hemström, Carl, Organisationernas rättsliga ställning, 8 uppl., 2011, Norstedts Juridik (Köp inte denna bok förrän kursens introduktion ägt rum).
  • Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag, 6 uppl., 2010, Litteraturcompaniet.
  • Sandström, Torsten,Handelsbolag och enkla bolag, 7 uppl, 2013, Norstedts Juridik.
  • Sandström, Torsten, Svensk Aktiebolagsrätt, 6 uppl., 2017, Norstedt Juridik
  • Löfgren, Kent m.fl., Personligt Ansvar, 6 uppl., 2016, Norstedt Juridik


  Lagtext

  • Författningar i Associationsrätt - Wolters Kluwer 2019/2020. (Äldre upplagor, från t.ex Norstedts, Karnovs eller Axelius förlag, får medtas på egen risk) eller
  • Lagbok - Faktas, Norstedts, Iustus traditionella utgåvor eller motsvarande eller
  • FAR:s samlingsvolym

   

  Rättsfall

  • Rättsfallssamling i Associationsrätt - Wolters Kluwer 2019/2020

   

 • Kontakt

   

  Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

  Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

   

  Studievägledare
  Promi Hoque
  E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
   

  Kurskontakt
  E-post: haacc@juridicum.su.se