Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Journalistik I

Journalistik I 30 hp är den inledande kursen på Journalistprogrammet 180 hp.

Under kursen studeras journalistikens funktioner i samhälle och kultur, dess historia, produktionsvillkor, innehåll och publik. Inom kursen studeras press, radio, TV, digitala medier samt nyare former för journalistik.

 • Kursupplägg

  Fyra delkurser som betygssätts var och en för sig och samlas i ett slutbetyg för hela kursen.
   

  Delkurser

  Att vara journalist

  Delkursen ger grundläggande förståelse av yrkesrollen och färdigheter i journalistiskt skrivande. Denbehandlar också perspektiv på journalistikens samhällsroll, relationen mellan journalistik och politik samt geren orientering i publicistisk etik och medierätt.

  Förväntade studieresultat

  • Delkurs 1: Att vara journalist, 7,5 hp

  Efter genomgången delkurs ska studenten:- behärska grunderna i journalistiskt skrivande- förstå och kunna redogöra för journalistikens samhällsroll och journalistens yrkesroll med utgångspunkt iområdets centrala teoretiska perspektiv- vara i stånd att göra grundläggande etiskt motiverade publicistiska överväganden


  Journalistiska metoder

  Inom delkursen lär sig studenterna att förstå och praktiskt tillämpa journalistiska arbetsmetoder som intervju,insamling och värdering av material, gestaltning och källkritisk granskning samt att med hjälp av dessaproducera egna journalistiska arbeten.

  Förväntade studieresultat

  • Delkurs 2: Journalistiska metoder, 7,5 hp

  Efter genomgången delkurs ska studenten:- kunna redogöra för, resonera kring och praktiskt tillämpa journalistiska arbetsmetoder och journalistisketik- vara i stånd att självständigt söka, värdera och granska information och källor- uppvisa ett visst mått av stilistisk förmåga, kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt på god svenska samtpresentera information från olika källor i form av journalistiska arbeten

   

  Berättarformer

  Delkursen behandlar journalistikens olika genrer med särskild inriktning mot samtidsorienterad journalistik. Ifokus finns texternas form, innehåll, uttrycksformer, konventioner, samt modeller över journalistiskaberättarformer. I kursen ingår analys av innehåll och form samt praktiska övningar.

  Förväntade studieresultat

  • Delkurs 3: Berättarformer, 7,5 hp

  Efter genomgången delkurs ska studenten kunna – identifiera och redogöra för journalistiska genrer samt för genremässiga konventioner i text och bild– praktiskt tillämpa journalistiska berättarformer– tillämpa textanalytiska metoder på olika journalistiska genrer

   

  Journalistik i tid och rum

  Delkursen ger förståelse för journalistikens och journalistyrkets historiska och samtida utveckling ur ettsvenskt perspektiv. Den ger också en orientering om de produktionsförhållanden och ekonomiskaförutsättningar som kännetecknar dagens mediesystem samt insikter i journalistikens förhållande till frågorom genus och etnicitet.

  Förväntade studieresultat

  • Delkurs 4: Journalistik i tid och rum, 7,5 hp

  Efter genomgången delkurs ska studenten:- förstå, kritiskt kunna granska och redogöra för journalistikens institutionella och ekonomiska förhållandensamt för dess produktionsvillkor- visa kunskap om journalistikens utveckling ur ett historiskt perspektiv med tonvikt på svenska förhållandensamt redogöra för hur yrkesrollen förändrats i samband med digitaliseringen- kunna diskutera frågor rörande mångfald; både i fråga om journalistikens innehåll och journalisternas arbetsförhållanden.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska tillämpningsövningar. Kurskrav: seminarier,muntliga, skriftliga och/eller visuella redovisningar och praktiska tillämpningsövningar är obligatoriska inslagi kursen. Viss undervisning kan ske på engelska.

  Examination

  Delkurs 1: Att vara journalist, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom ett journalistiskt arbete.

  Delkurs 2: Journalistiska metoder, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en muntlig presentation och ett journalistiskt arbete.

  Delkurs 3: Berättarformer, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en journalistisk produktion och en reflektionsrapport.

  Delkurs 4: Journalistik i tid och rum, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en hemtentamen.

  Examinator

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
  Studentexpedition för journalistik