Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistik II

Kursen ges termin 2 inom Journalistprogrammet - kandidatprogram.

Under kursen Journalistik II studeras journalistikens juridiska och etiska regelverk, källkritik, nyhetsvärdering samt produktion av nyheter för olika medieplattformar. Kursen innehåller en kortare praktik på redaktion.

 • Kursupplägg

  Kursen ges i form av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Mediejuridik och etik, 7,5 hp.

  Delkursen ger en översikt över journalistikens juridiska och etiska regelverk och sätter dem i relation till den enskilde journalistens yrkesutövande. Frågor som rör journalisters integritet och förhållande till källor och källskydd tas upp.

  Delkurs 2: Källkritik, 7,5 hp.

  Delkursen syftar till att belysa källkritiska metoder och ge kännedom om och tillämpning av källkritikens principer för värdering av olika typer av källmaterial som används inom journalistiken. 

  Delkurs 3: Nyhetsjournalistik, 15 hp.

  Delkursen ger grunderna i nyhetsproduktion för olika medieplattformar. I kursen ingår bildbehandling, typografi, layout, samt redigering och produktion av nyhetstexter/inslag. Delkursen belyser nyhetsvärdering utifrån teorier om journalistikens regler, konventioner och normer för urval och konstruktion av nyheter. Här ges även praktiska tillämpningar av nyhetsvärdering med utgångspunkt i frågor om journalistiska val och perspektiv. Kursen innehåller även en kort period av praktisk redaktionell verksamhet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska tillämpningsövningar.

  Kurskrav: seminarier, muntliga, skriftliga och/eller visuella redovisningar och praktiska tillämpningsövningar är obligatoriska inslag i kursen. Viss undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information se kursbeskrivningen.

  Examination

  Delkurs 1: Mediejuridik och etik, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom ett skriftligt journalistiskt arbete.

  Delkurs 2: Källkritik, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en hemtentamen.

  Delkurs 3: Nyhetsjournalistik, 15 hp

  Delkursen examineras genom praktiska journalistiska arbeten.

  b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A    = Utmärkt     
  B    = Mycket bra    
  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande    
  E    = Tillräckligt     Fx = Otillräckligt
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser. Bokstavsbetygen A-E omvandlastill siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas, med undantag för betyget A som ges från medelvärdet 4,2 och uppåt.
  För att få betyg på respektive delkurs krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllda kurskrav.
  e.    För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E på ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått Fx eller F på prov två gånger av samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  f.    Komplettering av examinationsuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fått betyget Fx. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
   

  För mer detaljerad information se kursbeskrivningen.

  Examinator

  Examinatorer VT21

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se