Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistik IV

Kursen ersätts av Journalistik IV JO1077.

Från VT2023 ersätts kursen av Kursen ersätts av Journalistik IV JO1077 med 3-gradig betygsskala.

I kursen Journalistik IV studeras ingående de journalistiska genrerna undersökande journalistik och dokumentärt berättande. Förutom teoretisk förståelse ger kursen fördjupade praktiska färdigheter i metodologi, produktion och publicering av journalistik inom de två genrerna.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Undersökande journalistik 15 hp

  Delkursen presenterar och problematiserar olika typer av granskande journalistik. Arbetsmetoder och praktisk tillämpning av olika undersökande tillvägagångssätt utvecklas och diskuteras i förhållande till etiska, juridiska, källkritiska aspekter och publik. Inom ramen för delkursen arbetar studenterna med ett större självständigt undersökande och granskande projekt.

  Delkurs 2: Dokumentärt berättande, 15 hp

  Delkursen ger fördjupade kunskaper i journalistisk gestaltning, dramaturgi och intervjuteknik. Delkursen avslutas med ett längre dokumentärt journalistiskt projekt.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska tillämpningsövningar.

  Kurskrav: seminarier, muntliga, skriftliga och/eller visuella redovisningar och praktiska tillämpningsövningar är obligatoriska inslag i kursen. Viss undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information se kursbeskrivningen.

  Examination

  Delkurs 1: Undersökande journalistik, 15 hp

  Delkursen examineras genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och ett större journalistiskt arbete.

  Delkurs 2: Dokumentärt berättande, 15 hp

  Delkursen examineras genom ett journalistiskt projekt.

  Examinator

  Examinatorer VT21

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Betygsättning och villkor

  Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A    = Utmärkt
  B    = Mycket bra
  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande
  E    = TillräckligtFx = Otillräckligt
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser. Bokstavsbetygen A-E omvandlastill siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas, med undantag för betyget A som ges från medelvärdet 4,2 och uppåt.
  För att få betyg på respektive delkurs krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllda kurskrav.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompensationsuppgift.
  e.    För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ettexaminationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E på ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått Fx eller F på prov två gånger av samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  f.    Komplettering av examinationsuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fåttbetyget Fx. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
   

 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se