Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsdesign

Tredje kurs termin tre inom Masterprogram i journalistikstudier

Kursen ger studenterna den kunskap som krävs för att konceptualisera, designa och genomföra forskning på masternivå inom fältet journalistikstudier. Fokus ligger på att skapa förståelse för hur man formulerar och integrerar mål, forskningsfrågor, teoretiska ramar, metoder och analyser. Frågor om forskningsetik behandlas också. Kursdeltagarna planerar, genomför och presenterar en pilotstudie.

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
-    redogöra för olika strategier för genomförandet av vetenskapliga undersökningar och kunna motivera deras olika delar,
-    förstå sambandet mellan val av forskningsfrågor, teori och metod samt vilka typer av resultat och slutsatser som möjliggörs genom dessa val,
-    designa en vetenskaplig studie utifrån ett forskningsetiskt förhållningssätt,
-    diskutera och presentera egna och andra studiers upplägg och förhålla sig kritiskt gentemot val av studieupplägg såväl muntligt som skriftligt.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kurskrav: seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

  Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

   

   

  Examination

  a.    Kursens examineras genom individuell tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. För mer detaljeradinformation hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
  b.    Betygssättning sker enligt en målrelateradsjugradig betygsskala:
  A    = Utmärkt
  B    = Mycket bra
  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande
  E    = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samtfullgjorda kurskrav. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
  e.    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjudsminst ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
  f.    Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition för masterprogram