Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Offentlig upphandling

 • 15 hp

Den övergripande målsättningen med kursen Offentlig upphandling på grundnivå är att ge kunskaper, färdigheter och förmågor i regelverket om offentlig upphandling. I detta omfattas lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig upphandlingsrättslig lagstiftning. Undervisningen sker online.

Under kursen behandlas det upphandlingsrättsliga regelverkets roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund. Kursen omfattar således grundläggande studier i regelverket om offentlig upphandling, vilket studeras mot bakgrund av bakomliggande EU-direktiv och övriga upphandlingsrättsliga bestämmelser inom unionsrätten. Behandlas gör även praxis från EU-domstolen och vägledande avgöranden från svenska domstolar i upphandlingsmål. 

Syftet med kursen är att studenten självständigt ska kunna förstå, analysera och lösa juridiska problem på det upphandlingsrättsliga området. Kursen ger en mycket bra grundläggande utbildning om det rättsliga regelverket för offentlig upphandling och för upphandling inom försörjningssektorerna.

Då kursen ges i huvudsak på distans, online och på kvällstid, kan även personer som inte bor i Stockholm delta i utbildningen.

 

 • Kursupplägg

   

  Innehållet i kursen har utformats för att aktivera och stimulera studenterna till kritisk juridisk problemlösning. Pedagogiken är i hög grad inriktad på kritiskt tänkande, problemlösning och färdighetsträning. Strävan är att samtliga moment (studiet av rättsfall och myndighetsbeslut, fiktiva fall och utarbetande av PM) ska ge en god färdighetsträning i offentlig upphandlingsrätt.

   

  Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Visa kunskap om upphandlingsrättens centrala rättskällor och rättsprinciper.
  • Ha kännedom om upphandlingsrättens roll nationellt och internationellt, särskilt förhållandet till den Europeiska Unionen.
  • Visa förmåga att med hjälp av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera och bedöma upphandlingsrättsliga frågeställninga.
  • Individuellt planera och genomföra en juridisk analys avseende en upphandlingsrättslig frågeställning.
  • Bedöma upphandlingsrättsliga frågeställningar med hänsyn till anknytande samhälleliga frågor, såsom miljö- och social hänsyn.
    

   

  Undervisning

   

  Kursen består av 10 olika moduler som tillsammans ger kunskap och färdighet i upphandlingsrätt. Varje modul innehåller 3-6 videor på ca 20 minuter, en text på 50-60 sidor, 1-3 svenska och unionsrättsliga avgöranden samt en tre timmar lång lektion som hålls online. 

  Efter varje modul prövas kunskaperna i en kort, ej betygsgrundande, dugga. Studenterna ska härutöver författa en individuell promemoria där de erhåller individuell feedback. I promemorian ska studenten ur ett kritiskt perspektiv behandla en på förhand given upphandlingsrättslig frågeställning.

  De online-baserade lektionerna syftar främst till att ge struktur och överblick, att redogöra för särskilda svårigheter vid inlärningen av de olika momenten samt att ge studenterna möjlighet att direkt kommunicera med läraren och med varandra. Deltagandet i dessa är frivilligt. Det rekommenderas dock att studenten deltar i samtliga lektioner.

   

   

  Obligatoriska moment

   

  Ett obligatoriskt inslag i kursen är författandet av en promemoria. Att PM-uppgiften är obligatorisk innebär att ett godkänt resultat på uppgiften är en förutsättning för att få ut betyg på kursen. Den som inte har uppfyllt det obligatoriska momentet vid tentamen får inte tillgodoräkna sig sitt betyg på kursen förrän det obligatoriska momentet är genomfört och godkänt. Det finns i övrigt inget närvarokrav på kursen.

  Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2020 är giltigt fram till och med vt 2022. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt.

   

  Examination

   

  Examination sker genom författande av en individuell promemoria och genom en skriftlig tentamen (onlineskrivning). 

   

  Betyg

  För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

  Betygsgraderingen görs på grundval av den skriftliga tentamen. För PM används endast omdömet Godkänd (G) respektive Underkänd (U). För sent inkomna PM underkänns utan möjlighet till komplettering. 

  Bedömningskriterier avseende PM-uppgiften:

  • problemformulering
  • disposition
  • argumentation och analys
  • slutsatser
  • språk och övrig formalia.

   

  Examinator

   

  Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  För närvarande finns kursens schema endast på institutionens hemsida. Vanligen ges en online-lektion varannan vecka. Lektionens längd är normalt 3 timmar med start kl. 17.00.

  Se kurshemsidan för Offentlig upphandling.

   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  Läroböcker

  • Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson, Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling, Norstedts Juridik, 2019

  Övrigt studiematerial för kursen delges till studenterna inför varje modul.

   

 • Kontakt

   

  Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

  Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

   

  Studievägledare
  Promi Hoque
  E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
   

  Kurskontakt
  E-post: offupp@juridicum.su.se