Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konstvetenskap - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv

Kursen behandlar tillämpliga metoder, teoretiska perspektiv och vetenskapligt arbetssätt inom området, ger fördjupade ämneskunskaper och en orientering om aktuella forskningsfrågor.

Efter kursen har studenten kompetens för arbetsuppgifter inom den statliga och kommunala kultursektorn, till exempel museer och konsthallar, vid länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, inom auktions- och galleriverksamheten, inom media såsom radio/TV, tidningar och tidskrifter.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  • Teori och metod, 7,5 hp, behandlar centrala analysmetoder och tolkningsteorier som används inom konstvetenskaplig forskning.
  • Historisk och tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp, ger en fördjupning av de konstvetenskapliga ämneskunskaperna med fokus på aktuella forskningsfrågor och vetenskapligt arbetssätt. Kursen diskuterar den vetenskapliga/akademiska texten som genre och förbereder studenten för examensarbetet.
  • Examensarbete, 15 hp, består av examensarbete för kandidatexamen. Examensarbetet är en handledarledd men självständig uppgift där teoretiska perspektiv och metodologiska färdigheter tillämpas på en självständigt formulerad konstvetenskaplig forskningsuppgift. I kursen ingår även diskussioner om akademiskt skrivande och övningar i kritisk granskning av vetenskapliga texter samt opposition på annan students examensarbete.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

  Examination

  Delkurs 1 Teori och metod, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (PM samt
  hemtentamen) och muntliga redovisningar.

  Delkurs 2 Historisk och tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom skriftliga
  inlämningsuppgifter (PM samt hemtentamen) och muntliga redovisningar.

  Delkurs 3 Examensarbete, 15 hp

  Delkursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det
  egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Delkurs 1:
  Magdalena Holdar, universitetslektor
  Malin Hedlin Hayden, professor 

  Delkurs 2: 
  Malin Hedlin Hayden, professor 

  Delkurs 3:
  Malin Hedlin Hayden, professor 
  Jeff Werner, professor
  Charlotta Nordström, Universitetslektor (vik.)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare, konstvetenskap

  Richard Carlsén
  E-post: richard.carlsen@su.se

  Alla frågor besvaras via e-post.

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se