Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Problemlösning i miljö- och hälsoskydd

Kursen behandlar problemlösning individuellt och i grupp inom området miljö- och hälsoskydd. Du ska definiera problem, ta reda på nödvändig information kring problemen, utveckla strategier för att lösa problemen, välja metoder, utvärdera, diskutera och kommunicera resultat.

 • Kursupplägg

  Kursen startar med ett teoriblock om projektledning och därefter kommer du att få lösa tre problem. Inför varje problem ska du även lägga upp en tidsplan över projektet enligt den teknik du lärt dig. Efteråt ska du göra en kort reflektion över hur det blev i praktiken.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten. Deltagande i seminarier, övningar och projektarbeten är obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • syntetisera och tillämpa kunskap inom miljö- och hälsoskydd, kretslopp- och miljöskyddsteknik, miljölagstiftning, tillämpad modellering, livsmedelssäkerhet och tillsyn för att utveckla lösningar till problem inom miljö- och hälsoskyddsområdet;
  • utvärdera och reflektera över möjligheter och begränsningar att med hjälp av befintlig teknik lösa specifika miljöproblem
  • utvärdera och reflektera över om befintlig miljölagstiftning är tillräcklig för att kunna lösa specifika miljöproblem
  • kommunicera miljö- och hälsoskyddsproblem och lösningar på ett effektivt sätt i ett sammanhang relevant för en arbetsplats

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom projektredovisning och skriftligt prov. För godkänt krävs lägst betygsgraden E, godkända projektrapporter samt deltagande i all obligatorisk undervisning.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Anmälan öppen 16 mars - 15 april 2020.

   

  Se också översikt över alla kurser vid Institutionen för miljövetenskap:

  alla kurser vårterminen 2020

  alla kurser höstterminen 2020