Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Problemlösning i miljö- och hälsoskydd

Hösten 2023 ges kursen i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Den behandlar problemlösning inom området miljö- och hälsoskydd och fokuserar på flera av de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför. 

Du kommer att utifrån ett antal fall definiera och avgränsa problem inom klimat, kemikaliehantering och/eller cirkulär ekonomi. Individuellt och i grupp kommer du att identifiera nödvändig information och relevant forskning kring fallen. Vidare kommer du att utveckla strategier för att lösa problemen, välja lämpliga metoder, utvärdera, diskutera möjligheter och utmaningar samt kommunicera resultat. Fallen du arbetar med har tagits fram i samarbete mellan Stockholms Universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet för att stärka deras samhällsrelevans. Dessutom får du en inblick i praktiska tillvägagångsätt tillgängliga för att lösa några av vår tids miljö- och hälsoproblem. 

Problemlösning för en hållbar omställning
 • Kursupplägg

  Kursen startar med ett teoriblock om projektledning och därefter kommer du att få lösa tre problem. Inför varje problem ska du även lägga upp en tidsplan över projektet enligt den teknik du lärt dig. Efteråt ska du göra en kort reflektion över hur det blev i praktiken.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten. Deltagande i seminarier, övningar och projektarbeten är obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • syntetisera och tillämpa kunskap inom miljö- och hälsoskydd, kretslopp- och miljöskyddsteknik, miljölagstiftning, tillämpad modellering, livsmedelssäkerhet och tillsyn för att utveckla lösningar till problem inom miljö- och hälsoskyddsområdet;
  • utvärdera och reflektera över möjligheter och begränsningar att med hjälp av befintlig teknik lösa specifika miljöproblem
  • utvärdera och reflektera över om befintlig miljölagstiftning är tillräcklig för att kunna lösa specifika miljöproblem
  • kommunicera miljö- och hälsoskyddsproblem och lösningar på ett effektivt sätt i ett sammanhang relevant för en arbetsplats

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom projektredovisning och skriftligt prov. För godkänt krävs lägst betygsgraden E, godkända projektrapporter samt deltagande i all obligatorisk undervisning.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Information om antagning och datum för antagningsperioder finns på antagning.se.

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se, 08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap