Stockholms universitet

Miljö-och hälsoskydd

Vill du arbeta för att avfall hanteras hållbart, att utsläppen är så små som möjligt, att föroreningar saneras och att miljöfarliga ämnen hanteras på ett säkert sätt, att skadliga ämnen inte hamnar i vår mat, dryck eller dricksvatten? Miljö- och hälsoskydd handlar om det komplexa samspelet mellan människa och miljö.

Ämnesbeskrivning

Miljö- och hälsoskydd riktar sig till dig som vill ha en bred utbildning i miljövetenskap, miljöteknik, förvaltning och kommunikation, vilken är mycket efterfrågad av arbetsmarknaden. Du tränas i att praktiskt kunna bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Du lär dig grunder och tekniker för att inte bara förstå miljörelaterade problem, utan också kunna lösa dem.

Vi samverkar med myndigheter och företag för att de kunskaper du får ska vara relevanta och för att du skulle kunna lära känna potentiella arbetsgivare.

Ämnet syftar till att ge dig redskap och metoder att upptäcka, förhindra och åtgärda miljörisker. För det behövs fördjupade kunskaper om hur föroreningar uppkommer, omvandlas, sprids i vatten, mark och luft och livsmedel, samt deras inverkan på människan och miljön. Viktigt är också att ha insikt om vilka lagar och regler som styr miljöarbetet.

Inom miljö- och hälsoskydd kombineras teori och praktik samtidigt som du i ditt arbete möter enskilda människor företag och myndigheter. Du har en bas från en naturvetenskaplig utbildning när du kommer till programmet. Under de två åren på mastersprogrammet tränas du i kommunikation, får kunskaper i juridik och förvaltning samt får specialkunskaper om till exempel livsmedelshantering och luft, buller och avlopp. Du tränas i problemlösning både enskilt och i grupp och får praktisera på en myndighet eller företag.

För att få en mastersexamen ska du göra ett 30 hp självständigt arbete, vilket vi gärna ser att du gör i samarbete med ett företag eller myndighet.

Arbetsmarknad och karriär

Masterutbildningen ger dig mycket goda möjligheter att få ett stimulerande arbete inom miljö- och hälsoskydd och hållbarhetsområdet. Det finns ett stort behov av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommuner och länsstyrelser runt om i landet. Även inom näringslivet är efterfrågan på folk som kan arbeta som till exempel miljöledare eller hållbarhetsansvariga stor.

Utbildningar inom ämnet

Programmet ges enbart på svenska, med vissa föreläsningar på engelska.
  • Utbildning på forskarnivå

    Programmet är helt inriktat på ett arbete efter examen och finns inte som forskarutbildningsämne.

Examen

För att få en masterexamen i miljö- och hälsoskydd läser du masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet