Stockholms universitet

Matematisk statistik

Vill du lära dig att fatta välgrundade beslut, dra slutsatser baserat på ofullständig information och hitta mönster i stora mängder data? Då är matematisk statistik ett ämne för dig.

Ämnesbeskrivning

Matematisk statistik är den sammanfattande benämningen på den del av matematiken som studerar slumpmässiga och osäkra förlopp. Det kan handla om att bedöma vilka gener som påverkar risken för att få en viss typ av cancer, använda historiska data för att förutspå klimatförändringar eller avgöra hur mycket kapital försäkringsbolag måste spara för att kunna ersätta kunder vid framtida skogsbränder.

Ämnets grund är den matematiska sannolikhetsteorin, som visserligen har anor från 1600-talet, men som i sin moderna form har vuxit fram under 1900-talet och under de senaste årtiondena utvecklats närmast explosionsartat.

Sannolikhetsteorin utgör också grunden för den teoretiska statistiken, läran om hur man ska dra slutsatser ur data med inslag av slumpmässighet eller osäkerhet. Statistisk teori utgör i dag det huvudsakliga redskapet för att bekräfta vetenskapliga upptäckter inom medicin och naturvetenskap.

Datorteknikens utveckling har bidragit till att avsevärt bredda fältet av tillämpningar inom det matematisk-statistiska området, både genom tekniker för att simulera komplicerade förlopp och möjligheten att samla in och hantera allt större datamängder. Här spelar matematisk statistik en viktig roll i utveckling av verktyg för maskininlärning och artificiell intelligens.

Inom försäkringsbranschen finns en lång tradition av att använda matematisk-statistiska metoder för att bedöma risker och sätta pris på premier. Stockholms universitet är i dag ensamma om att erbjuda akademisk examen i ämnet försäkringsmatematik.

Arbetsmarknad och karriär

Det finns stor efterfrågan på personer med fördjupade matematiska kunskaper i arbetslivet. Genom att inrikta studierna mot matematisk statistik och komplettera med datalogi/programmering blir du eftersökt inom i stort sett alla branscher. Du kan exempelvis arbeta med riskanalys på försäkringsbolag, prissättning inom finansbranschen, forskning inom medicin och naturvetenskap eller analys av stora datamängder inom en växande IT-bransch.

Tidigare studenter har både hög sysselsättningsgrad och hög lön. Matematiker/statistiker hamnar ofta i topp när det gäller bristyrken.

Utbildningar inom ämnet

Matematisk statistik kan läsas som fristående kurs efter en inledande termin matematikstudier eller som en inriktning på matematiska institutionens kandidatprogram. Efter kandidatexamen kan du fortsätta läsa ämnet på avancerad nivå eller specialisera dig på försäkringsmatematik inom aktuarieprogrammet.

Notera att kurser som ges mer sällan, särskilt sådana kurser på masternivå som ges vartannat år, visas inte alltid i listan.

Examen

För att få en kandidatexamen/masterexamen i matematisk statistik kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de program som listas under Utbildning.

För att få en masterexamen i försäkringsmatematik kan du antingen läsa fristående kurser eller Aktuarieprogrammet under Utbildning.

Mer information på su.se/examen

Listor med kurser som kan räknas som valbara inom examen

Forskning inom ämnet

På Stockholms universitet forskas det i både sannolikhetsteori och statistisk teori med tillämpningar inom många områden. Försäkringsmatematik är ett av våra profilområden, men det finns även en etablerad verksamhet inom biostatistik (speciellt epidemimodellering och genetik), klimatmodellering, ekonometri, finansmatematik och teorin för stokastiska nätverk.