Stockholms universitet

Matematikämnets didaktik

Våra matematikdidaktiska kurser riktar sig främst till dig som är verksam lärare och vill bredda din kunskap om undervisning och lärande i matematik. I klassrumssituationer kommer du att ha direkt användning för det du lär dig, men kurserna kan också utgöra en grund för fördjupade studier i matematikämnets didaktik.

Elev som löser matematiska uppgifter
Matematikämnets didaktik behandlar frågor om undervisning, kunskapsbildning och lärande i matematik. Foto: Unsplash.

Ämnesbeskrivning

Matematikämnet i skolan har ett dubbelt syfte. Dels är det allmänbildande och ger eleverna möjlighet att förstå och kreativt använda matematikbaserade teknologiska system. Ämnet bidrar på så sätt till att utbilda aktiva och kritiska samhällsmedborgare som kan fatta välgrundade beslut i vardagens många valsituationer. Dessutom är matematikämnet studieförberedande för matematikintensiva utbildningar.

I förskoleklassen och grundskolans tidiga år handlar matematik mycket om att utforska närmiljön relaterat till begreppsbildning och matematikens språk och symboler. I fritidshem används informella matematiska aktiviteter. I grundskolans senare år och i gymnasiet tillkommer formalisering och abstraktion med en successiv progression.

Matematikdidaktik är den vetenskapliga basen för en matematiklärares arbete. Ämnet behandlar frågor om undervisning, kunskapsbildning och lärande i matematik. Till exempel undersöks hur ett matematiskt innehåll kan kommuniceras i klassrummet, vilka matematiska områden och förmågor som prioriteras och varför matematik är ett centralt undervisningsämne i skolan.

Andra viktiga delar inom matematikämnets didaktik berör användning av läromedel och IKT, utformning av läroplaner, attityder till matematik samt betydelse av språk, kultur, genus och identitetsutveckling i relation till matematik.

Arbetsmarknad och karriär

Som matematiklärare är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Fortsatta studier i matematikämnets didaktik efter din lärarexamen ger dig möjlighet till karriärutveckling och är även en grund till utbildning på forskarnivå.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Våra inriktningar i forskarutbildningen inom matematikämnets didaktik är mot förskolans matematik, mot skolans matematik samt mot högskolans matematik. Genom forskning utvecklar du kompetenser som är viktiga för dagens kunskapsbaserade skolutveckling.

    Läs mer om vår forskarutbildning

Examen

Forskning inom ämnet

Forskningsämnet Matematikdidaktik innefattar systematiska studier av de många aspekterna av matematikämnet i skolan. Den matematikdidaktiska forskningen vid Stockholms universitet omfattar alla nivåer i skolsystemet och behandlar även lärarutbildning, matematiklärares och andra vuxnas matematiklärande i sin profession.

Inom forskningen används ett flertal teoretiska perspektiv från didaktik, pedagogik, psykologi och kognition, sociologi och kulturella studier samt utbildningsvetenskap. Detta utvecklas inom områden som elevers matematiska tänkande och resonemang, studenters matematiska begreppsutveckling, bedömning av matematiklärande, flerspråkighet och kulturell mångfald i matematikundervisningen, frågor om inkludering och exkludering i relation till matematikämnet, samt matematiklärares lärande och professionella utveckling.

Forskningen anknyter inte bara till svensk skola, den är också en del av den internationella forskningen inom matematikdidaktik. Vår forskning bidrar alltså både till bearbetning av konkreta matematikdidaktiska problem i Sverige och till den internationella kunskapsproduktionen inom området.

Läs mer om forskningsämnet Matematikdidaktik