Stockholms universitet logo, länk till startsida

Matematikämnets didaktik

Vill du som är lärare fördjupa dig eller kanske bredda dig i frågor om undervisning och lärande i matematik? Du kan läsa kurser som syftar till att fördjupa din professionskunskap och som är direkt användbara i undervisningen, men som också kan utgöra en grund för fördjupade studier i matematikämnets didaktik.

Ämnesbeskrivning

Matematikämnet i skolan har ett dubbelt syfte. Dels är det allmänbildande. Det ger möjlighet att förstå och kreativt använda matematikbaserade teknologiska system och att bli en aktiv och kritisk samhällsmedborgare som kan fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer. Dessutom är matematikämnet studieförberedande och förbereder för matematikintensiva utbildningar.

Inom förskoleklassen och grundskolans tidiga år handlar matematik mycket om ett utforskande av närmiljön relaterat till begreppsbildning och matematikens språk och symboler. I fritidshem används informella matematiska aktiviteter. I grundskolans senare år och i gymnasiet tillkommer formalisering och abstraktion med en successiv progression.

Matematikdidaktiken är den vetenskapliga basen för matematiklärares arbete. Den behandlar frågor om undervisning, kunskapsbildning och lärande i matematik. Till exempel undersöks frågor som hur ett matematiskt innehåll kan kommuniceras i undervisningssituationer, vilka matematiska områden och förmågor som prioriteras och varför matematik är ett centralt undervisningsämne i skolan.

Andra viktiga delar av matematikdidaktiken berör användning av läromedel och IKT, utformning av läroplaner, attityder till matematik samt betydelse av språk, kultur, genus och identitetsutveckling i relation till matematik.

Arbetsmarknad och karriär

Det är i dag stor brist på lärare. Som matematiklärare är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Fortsatta studier i matematikämnets didaktik efter din lärarexamen kan ge dig möjlighet till karriärutveckling och även vara en grund till utbildning på forskarnivå.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Forskning i matematikämnets didaktik består av systematiska studier av de många aspekterna av matematikämnet i skolan. Den forskning som bedrivs vid institutionen innefattar alla nivåer i skolsystemet. Forskningen behandlar också lärarutbildning, matematiklärares och andra vuxnas matematiklärande i sin profession.

Inom forskningen används ett flertal teoretiska perspektiv från didaktik, pedagogik, psykologi och kognition, sociologi och kulturella studier samt utbildningsvetenskap. Detta utvecklas inom områden som elevers matematiska tänkande och resonemang, studenters matematiska begreppsutveckling, bedömning av matematiklärande, flerspråkighet och kulturell mångfald i matematikundervisningen, frågor om inkludering och exkludering i relation till matematikämnet, matematiklärares lärande och professionella utveckling.

Forskningen anknyter inte bara till svensk skola, den är också en del av den internationella matematikdidaktiska forskningen. Forskningen bidrar alltså både till bearbetning av konkreta matematikdidaktiska problem i Sverige och till den internationella kunskapsproduktionen inom området.