Stockholms universitet logo, länk till startsida

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Vill du som är lärare fördjupa eller bredda dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i naturvetenskap? Du kan läsa kurser som fördjupar din professionskunskap och som är direkt användbara i skolundervisningen eller i förskoleverksamhet men som också kan utgöra en grund för fördjupade studier i naturvetenskapsämnenas didaktik.

Ämnesbeskrivning

Didaktiken behandlar frågor om undervisning, kunskapsbildning och lärande. I naturvetenskapliga ämnen är undervisningens syften att utbilda framtida naturvetare och att ge alla elever kunskaper som behövs för att fungera som aktiva samhällsmedborgare. I förskolan handlar lärarens roll främst om att kunna stimulera barns utforskande och undersökande.

För lärare i naturvetenskapliga ämnen i skolan finns frågor om vilka ämnesområden som ska prioriteras och hur innehållet ska behandlas i förhållande till krav i styrdokument och till elevers intressen och förväntningar. Hur kommuniceras naturvetenskap och hur blir den användbar i andra sammanhang? De frågor som uppstår inom skolans och förskolans undervisning rör sig inte bara om undervisningens innehåll och utformning, utan även om andra faktorer som påverkar elevers lärande. Vilken roll spelar elevers attityder till ämnena, etnicitet, genus eller identitetsfrågor för undervisning och lärande i naturvetenskap?

Arbetsmarknad och karriär

Det är i dag stor brist på lärare, som lärare i naturvetenskapliga ämnen är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. En examen inom naturvetenskapsämnenas didaktik kan ligga till grund för utbildning på forskarnivå.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Forskarna inom naturvetenskapsämnenas didaktik är involverade i alla nivåer av utbildningssystemet och samhället i stort. Av central vikt är forskning på läroplanen och klassrumsinteraktioner. Analyser används för att modellera interaktioner konceptuellt i sätt som kan stödja lärares beslutsfattande rörande innehåll och metoder.

Forskningen spänner från studier av utbildning rörande hållbar utveckling i förskolan samt lärande vid extramurala lärarmiljöer såsom museer till lärande i flerspråkiga miljöer.