Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete

Kursen ingår i masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd.

Självständigt arbete ger dig möjligheten att fördjupa dig i en vald del av miljö- och hälsoskyddsområdet. Vi ser gärna att du gör ditt arbete i samarbete med en myndighet, organisation eller ett företag, men detta är dock inte ett krav.

Ett självständigt arbete inom miljö- och hälsoskydd ska ha en tydlig koppling till tillämpat miljö- och hälsoskyddsarbete och innehålla någon form av hypotesprövning eller vetenskapligt problem. Detta betyder att arbetet inte kan vara ren grundforskning, och å andra sidan inte heller av beskrivande utredningsnatur. Du ska istället tillämpa teorier om miljö- och hälsoskyddsproblem med ett vetenskapligt djup för att analysera och förstå naturresurs-, miljö- och hälsoskyddssituationen i dagens samhälle.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande moment:
  1. Projektplan 5 hp
  2. Projektarbete 25 hp

  Kursen består av ett inledande moment där en detaljerad projektplan utarbetas av studenten tillsammans med en handledare. Planen ska innehålla en beskrivning samt i förekommande fall prövning av relevanta och tillämpliga vetenskapliga metoder, preciserade och väl motiverade frågeställningar/hypoteser samt en beskrivning av de teoretiska och praktiska aspekterna av den planerade studien. Efter godkänt resultat på momentet påbörjas ett individuellt praktiskt eller teoretiskt projektarbete. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport samt muntligt vid ett seminarium.

  Delkurser

        

  Lärandemål


  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
  Projektplan 5 hp

  • kunna avgränsa och identifiera ett problem inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt formulera en relevant frågeställning

  Projektarbete 25 hp

  • ha fördjupad kunskap inom vald del av miljö- och hälsoskyddsområdet kunna utveckla och använda idéer och teorier i forskningssammanhang eller i utvecklandet av arbetsmetoder inom miljö- och hälsoskyddsområdet
  • kunna tillämpa teorier om miljö- och hälsoskyddsproblem med ett vetenskapligt djup för att analysera och förstå naturresurs-, miljö- och hälsoskyddssituationen i dagens samhälle
  • planera och bedriva förebyggande miljövetenskapligt arbete i syfte att främja en långsiktigt hållbarutveckling, samt förmåga att arbeta tvärvetenskapligt
  • ha förmåga att göra bedömningar av miljö- och hälsoskyddsproblem genom att integrera teori med komplexa verkliga data
  • ha färdighet i att använda mät- och analysmetoder för att göra mätningar i luft, mark, vatten och biosfär
  • ha förmåga att statistiskt utvärdera, pröva och tolka mät- och analysresultat
  • ha förmåga att kommunicera sina slutsatser och underliggande teorier till både specialister inom ämnet och lekmän samt självständigt söka, sammanställa och vidareförmedla information om miljö- och hälsoskyddsproblem i tal och skrift
  • författa en vetenskaplig rapport
  • genomföra det självständiga arbetet på planlagd tid
 • Kontakt

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se, 08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Michael McLachlan, michael.mclachlan@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för miljöföroreningars kemi