Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete

Kursen ingår i masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd.

Självständigt arbete ger dig möjligheten att fördjupa dig i en vald del av miljö- och hälsoskyddsområdet. Vi ser gärna att du gör ditt arbete i samarbete med en myndighet, organisation eller ett företag, men detta är dock inte ett krav.

Ett självständigt arbete inom miljö- och hälsoskydd ska ha en tydlig koppling till tillämpat miljö- och hälsoskyddsarbete och innehålla någon form av hypotesprövning eller vetenskapligt problem. Detta betyder att arbetet inte kan vara ren grundforskning, och å andra sidan inte heller av beskrivande utredningsnatur. Du ska istället tillämpa teorier om miljö- och hälsoskyddsproblem med ett vetenskapligt djup för att analysera och förstå naturresurs-, miljö- och hälsoskyddssituationen i dagens samhälle.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande moment:
  1. Projektplan 5 hp
  2. Projektarbete 25 hp

  Kursen består av ett inledande moment där en detaljerad projektplan utarbetas av studenten tillsammans med en handledare. Planen ska innehålla en beskrivning samt i förekommande fall prövning av relevanta och tillämpliga vetenskapliga metoder, preciserade och väl motiverade frågeställningar/hypoteser samt en beskrivning av de teoretiska och praktiska aspekterna av den planerade studien. Efter godkänt resultat på momentet påbörjas ett individuellt praktiskt eller teoretiskt projektarbete. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport samt muntligt vid ett seminarium.

  Delkurser

    

  Lärandemål


  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
  Projektplan 5 hp

  • kunna avgränsa och identifiera ett problem inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt formulera en relevant frågeställning

  Projektarbete 25 hp

  • ha fördjupad kunskap inom vald del av miljö- och hälsoskyddsområdet kunna utveckla och använda idéer och teorier i forskningssammanhang eller i utvecklandet av arbetsmetoder inom miljö- och hälsoskyddsområdet
  • kunna tillämpa teorier om miljö- och hälsoskyddsproblem med ett vetenskapligt djup för att analysera och förstå naturresurs-, miljö- och hälsoskyddssituationen i dagens samhälle
  • planera och bedriva förebyggande miljövetenskapligt arbete i syfte att främja en långsiktigt hållbarutveckling, samt förmåga att arbeta tvärvetenskapligt
  • ha förmåga att göra bedömningar av miljö- och hälsoskyddsproblem genom att integrera teori med komplexa verkliga data
  • ha färdighet i att använda mät- och analysmetoder för att göra mätningar i luft, mark, vatten och biosfär
  • ha förmåga att statistiskt utvärdera, pröva och tolka mät- och analysresultat
  • ha förmåga att kommunicera sina slutsatser och underliggande teorier till både specialister inom ämnet och lekmän samt självständigt söka, sammanställa och vidareförmedla information om miljö- och hälsoskyddsproblem i tal och skrift
  • författa en vetenskaplig rapport
  • genomföra det självständiga arbetet på planlagd tid

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftlig och muntlig redovisning av
  projektplan och projektarbete.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se, 08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Michael McLachlan, michael.mclachlan@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för miljöföroreningars kemi