Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fördjupning till Matematik I

Denna kurs ger en fördjupning i materialet från kursen Matematik I, och kan bara läsas parallellt med den kursen.

Kursen behandlar utvalda delar av kursen Matematik I från ett fördjupande perspektiv.

Möjliga teman som kan behandlas innefattar talteori, kombinatorik, mängdlära, polynomekvationer, kvaternioner, linjära avbildningar, kägelsnitt, kurvor, Euklidisk geometri, talsystem, elementära funktioner, kontinuitet, gränsvärden, integraler och serier.

Läs mer om Matematik I

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre lika stora moment: Diskret matematik och Linjär algebra, Matematisk analys, och Axiomatisk matematik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Alla delarna betygssätts enligt sjugradig målrelaterad skala. För godkänt slutbetyg krävs godkänt betyg på samtliga ingående delar. Kursens slutbetyg sätts genom en sammanvägning av betygen på kursens delar, där de olika delarnas betyg viktas i förhållande till deras omfattning

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema till denna kurs bestäms vanligen av läraren, eventuellt i samråd med studenterna.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Saknar formell kurslitteratur.

  Se kurslitteratur för Matematik I

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Mer information

  Denna kurs kan bara läsas parallellt med Matematik I (MM2001). Du kan inte söka Fördjupning till Matematik I via antagning.se, utan antagning sker lokalt förutsatt att du är registrerad på Matematik I samma termin.

  Fördjupning till Matematik I går vanligen på hösten men inte på våren.

 • Kontakt