Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geofysisk strömningslära

Kursen visar hur man kan förklara viktiga dynamiska fenomen i atmosfären och havet som utgör väder med hjälp av grundläggande strömningsekvationer, särskilt ekvationerna för "grunt vatten".

Ekvationerna för "grunt vatten" är mycket användbara för att förstå olika dynamiska fenomen i atmosfären och havet och att visa hur dessa fenomen framtas från samma grundläggande geofysisk strömningslära. Ekvationerna för "grunt vatten" utgör även en bakgrund för de mer komplicerade systemen för ekvationer som är relevanta för vädermodeller och havsmodeller som används för operationell prognos.

Teorin i kursen förklarar exempelvis hur Rossbyvågor uppstår och varför de fortplantar sig västerut i havet medan i atmosfären beror deras riktning på våglängden och vind, varför havets virvel kan mätas utifrån fluktuationerna i vattenståndet och hur dessa hänger ihop med strömmarna under ytan.  Särskilt behandlas geostrofisk anpassning, uppdelningen i snabb och långsam mod, reduktion till kvasigeostrofi, olika geofysiska vågor (ekvatoriella Kelvinvågor, kust-Kelvinvågor, Rossbyvågor, gravitationsvågor), konserveringslagar och stabilitetsteori. Kursen är även relevant för studenter som är intresserade av andra applikationer av ekvationerna för "grunt vatten" t. ex. dynamik av planetariska atmosfärer och plasma.

Kursen ingår i masterprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimat men kan också läsas som friståendekurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll: Kursen behandlar centrala begrepp och dynamiska fenomen inom meteorologi och oceanografi. Den innehåller bland annat: härledning och tillämplighet av ekvationerna för grunt vatten, Rossbytal, snabb och långsam mod, reduktion till kvasigeostrofi, geostrofisk anpassning,  geofysiska vågor, bevarandelagar för energi och, rörelsemängd, stabilitetsteori.

  Förväntade studieresultat: Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: redogöra för centrala begrepp och dynamiska fenomen inom meteorologin och oceanografin utifrån grundläggande ekvationer inom den geofysiska strömningsläran, utföra och redovisa laboratorieförsök med relevans för geofysisk strömningslära.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laboration (modellering och roterande tank). Deltagande i laboration och tillhörande gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Kursmaterial

  Ytterligare information kan du finna på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com/ efter att du har registrerat dig till kursen.

  Examination

  a) Kursen examineras på följande vis: Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov.

  b) Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Underkänd, något mer arbete krävs F = Underkänd, mycket mer arbete krävs.

  c) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

  d) För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt: godkända skriftliga redovisningar av laboration, deltagande i all obligatorisk undervisning.

  e) Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges.Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerandesom godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultathar genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om intesärskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.Kursen har minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. Mellanliggande år ges minstett examinationstillfälle.

  f) Vid betyget Fx ges möjlighet att komplettera upp till betyget E. Examinator beslutar om vilkakompletteringsuppgifter som ska utföras och vilka kriterier som ska gälla för att bli godkänt påkompletteringen. Kompletteringen ska äga rum före nästa examinationstillfälle.

   

  Examinator

  Här är en länk till en lista på examinatorer för 2020:

  https://www.misu.su.se/svenska/utbildning/program-och-kurser#Examinatorer

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Geoffrey K. Vallis: Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2019

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

  Begränsningar

  Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Meteorologi, fortsättningskurs, 20 p (ME2030),Geofysisk strömningslära, 7,5 hp (MO7006) eller motsvarande.

 • Kontakt

  Studievägledare

  e-post: studievagledare@misu.su.se
  Telefon: +46 8 16 24 18