Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysisk oceanografi

Kursen täcker centrala begrepp inom fysisk oceanografi och fundamentala dynamiska fenomen i oceancirkulationen: de vinddrivna och termohalina cirkulationerna, kustcirkulation, vågfenomen och småskaliga processer förklaras mot bakgrund av teori och illustreras med observationer.

Kursen börjar med att förklara centrala begrepp inom fysisk oceanografi: havsvattensegenskaper (temperatur, salthalt, densitet) och hur de kopplas genom tillståndsförhållanden (EOS), vattenmassor och TS-diagram, skiktning i havet. Kursen fortsätter med att behandla fundamentala dynamiska fenomen i oceancirkulationen med hjälp av teori: geostrofiska och vinddrivna havsströmmar och den termohalina oceancirkulationen, kustcirkulation (i Östersjön och i det Arktiska havet), vågfenomen i havet och småskaliga processer.

Kursen innefattar en sjöresa (i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum) där studenter lär sig grundläggande mätteknikerna för oceanografi.

Kursen ingår i masterprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimat men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll: Kursen täcker centrala begrepp inom fysisk oceanografi, grundläggande ekvationer och fundamentala dynamiska fenomen i oceancirkulationen: batymetri av världens hav, havsvattensegenskaper (temperatur, salthalt, densitet), tillståndsförhållanden (EOS), vattenmassor, T-S diagram, skiktning i havet, termoklin, haloklin, pyknoklin, Boussinesqs ekvationer, geostrofiska havströmmar, Ekmans teori och uppvällning, Sverdrups, Stommels, Munks modeller för vinddrivna havsströmmar, den termohalina oceancirkulationen, vågfenomen (Kelvin-, Rossby-, gravitations-, interna vågor) och blandningsprocesser i havet.

  Kursen innefattar en sjöresa med R/V ELECTRA (https://www.su.se/ostersjocentrum/infrastruktur/r-v-electra) med övernattning på Askö station där studenter lär sig grundläggande mättekniker för oceanografi.

  Förväntade studieresultat: Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: redogöra för centrala begrepp inom fysisk oceanografi och förklara dynamiska fenomen i oceancirkulationen utifrån grundläggande ekvationer, genomföra analyser av vattenmassor med T-S diagram, förklara principer för de grundläggande mätteknikerna för oceanografi.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laboration (en sjöresa med R/V ELECTRA med övernatting på Askö station). Deltagande i laborationen och tillhörande gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  a) Kursen examineras på följande vis: Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov.

  b) Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs.

  c) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

  d) För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt: godkända skriftliga redovisningar av laboration, deltagande i all obligatorisk undervisning.

  e) Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges. Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Kursen har minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. Mellanliggande år ges minst ett examinationstillfälle.

  f) Vid betyget Fx ges möjlighet att komplettera upp till betyget E. Examinator beslutar om vilka kompletteringsuppgifter som ska utföras och vilka kriterier som ska gälla för att bli godkänt på kompletteringen. Kompletteringen ska äga rum före nästa examinationstillfälle

  Examinator

  Här är en länk till en lista på examinatorer för 2020:

  https://www.misu.su.se/svenska/utbildning/program-och-kurser#Examinatorer

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  • Geoffrey K. Vallis: Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2019.
  • E. Gill: Atmosphere-Ocean Dynamics, Academic Press, 1982
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

  Studievägledare

  e-post: studievagledare@misu.su.se
  Telefon: +46 8 16 24 18