Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i pedagogik för masterexamen med internationell och jämförande inriktning

Kursen består i att under handledning författa och offentligt försvara ett större examensarbete på engelska inom området internationell och jämförande pedagogik. Studenten ska formulera en forskningsfråga av relevans inom ämnet, välja metod för besvarande av denna forskningsfråga, tillämpa begrepp, teorier och metod för att analysera och besvara frågeställningen och föra en skriftlig vetenskapligt trovärdig argumentation kring sina resultat. Varje student tilldelas en handledare för hjälp med den forskningsuppgift som ingår i kursen och författandet av uppsatsen