Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: Jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa

Denna kurs syftar till att studera den sociala dimensionen av hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv, med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Kursen ger även exempel på praktiskt arbete som bedrivs på olika samhälleliga nivåer för att främja social hållbarhet och folkhälsa.

Hållbar utveckling inbegriper samspel mellan ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av samhället, som tillsammans skapar förutsättningar för att tillgodose mänskliga behov idag och för framtida generationer.

Denna kurs syftar till att studera den sociala dimensionen av hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv, med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Kursen ger även exempel på praktiskt arbete som bedrivs på olika samhälleliga nivåer för att främja social hållbarhet och folkhälsa.

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas av jämlika levnadsvillkor och en god folkhälsa, det vill säga en god och jämlik hälsa. Ett socialt hållbart samhälle är också inkluderande och tolerant och kännetecknas av att människor har tillit till varandra och till samhället och att de är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Människors position i samhällsstrukturen formar deras levnadsvillkor, och därigenom deras hälsa. Sociodemografiska karakteristika av betydelse är exempelvis socioekonomisk bakgrund, kön och födelseland. Sådana karakteristika är i sin tur också relaterade till uppväxtvillkor, boendesegregation, sociala nätverk och arbetsvillkor, som påverkar hälsan på olika sätt.

Kursen introducerar begrepp av relevans för social hållbarhet och folkhälsa. Kursen belyser även begreppet social stratifiering och ger grundläggande kunskaper i hur social stratifiering formar människors levnadsvillkor och, genom dessa, inverkar på deras hälsa.

Aktuella samhällsproblem som hotar hållbarheten diskuteras också, liksom betydelsen av dessa både för människors hälsa och för samhällets möjligheter att främja social hållbarhet och folkhälsa.

Två händer håller en kristallkula med frostad världskarta
Hållbar utveckling inbegriper samspel mellan ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av samhället, som tillsammans skapar förutsättningar för att tillgodose mänskliga behov idag och för framtida generationer. Foto: Mostphotos
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på digitalt material som tillhandahålls via lärplattform, framför allt i form av förinspelade föreläsningar. Därutöver består kursen av enskilt arbete.

  Kursen sker helt på distans, utan fysiska träffar. Undervisningen sker i huvudsak på svenska men vissa inslag av undervisning på engelska kan förekomma. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen (publiceras senast en månad innan kursstart).

   

  Kursansvariga

  Sara Brolin Låftman och Lisa Berg

  Examination

  Kursen examineras genom ett flervalstest och en individuell inlämningsuppgift. 
  I kursen ingår också webbaserade quiz som berör kursens olika delar. Godkänt resultat på samtliga quiz är ett kurskrav.

  Examinationen sker på svenska.

  Mer information om examinationsformerna, samt betygskriterier, hittar du i kursbeskrivningen (publiceras senast en månad innan kursstart ovan under rubriken Undervisning).
   

  Examinator

  Sara Brolin Låftman och Lisa Berg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans under veckorna 23-32, 2024.

  Mer information kommer närmare kursstart. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå