Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: Jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa

  • 7,5 hp

Hållbar utveckling inbegriper samspel mellan ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av samhället, som tillsammans skapar förutsättningar för att tillgodose mänskliga behov idag och för framtida generationer. Denna kurs syftar till att studera den sociala dimensionen av hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv, med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Kursen ger även exempel på praktiskt arbete som bedrivs på olika samhälleliga nivåer för att främja social hållbarhet och folkhälsa.

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas av jämlika levnadsvillkor och en god folkhälsa, det vill säga en god och jämlik hälsa. Ett socialt hållbart samhälle är också inkluderande och tolerant och kännetecknas av att människor har tillit till varandra och till samhället och att de är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Människors position i samhällsstrukturen formar deras levnadsvillkor, och därigenom deras hälsa. Sociodemografiska karakteristika av betydelse är exempelvis socioekonomisk bakgrund, kön och födelseland. Sådana karakteristika är i sin tur också relaterade till uppväxtvillkor, boendesegregation, sociala nätverk och arbetsvillkor, som påverkar hälsan på olika sätt.

Kursen introducerar begrepp av relevans för social hållbarhet och folkhälsa. Kursen belyser även begreppet social stratifiering och ger grundläggande kunskaper i hur social stratifiering formar människors levnadsvillkor och, genom dessa, inverkar på deras hälsa. Aktuella samhällsproblem som hotar hållbarheten diskuteras också, liksom betydelsen av dessa både för människors hälsa och för samhällets möjligheter att främja social hållbarhet och folkhälsa.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.