Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialantropologi III

Kursen har som mål att ge kunskaper så att studenten empiriskt och teoretiskt kan redogöra för historiska och aktuella forskningsteman inom socialantropologin, samt kunna relatera dessa teman till mer övergripande teoretiska strömningar. Den ger också teoretiska och praktiska kunskaper om antropologins kännetecknande metoder och deras utveckling. Kursen syftar också till att ge grundläggande färdigheter i hur man genomför ett antropologisk projekt och utvecklar och skriver en kandidatuppsats i antropologi. Kursen består av följande delkurser:

Tillämpad antropologi, 7,5 hp

Delkursen tittar närmare på hur antropologiska kunskaper och metoder kan tillämpas i arbetslivet. Den ger svar på hur antropologer arbetar utanför akademin och vilka antropologiska färdigheter som studenter kan använda sig av på arbetsmarknaden. Kursen innehåller längre praktiska övningar i hur det antropologiska perspektivet kan tillämpas för att utveckla eller förstå aktuella samhällsfenomen och frågor. Dessa praktiska övningar genomförs i smågrupper

Aktuella socialantropologiska debatter (Current Debates in Social Anthropology), 7,5 hp

Delkursen belyser forskningsinriktningar som bedöms vara viktiga för att förstå antropologins utveckling idag. Delkursen ges på engelska.

Etnografisk metod, 7,5 hp

Delkursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om kvalitativa etnografiska metoder, såsom deltagande observation, intervjuer, diskursanalys av dokument och digital datainsamling. Under kursen lär sig studenten även hur man tar fältanteckningar och hur man bearbetar och analyserar det empiriska materialet. Studenten kommer även lära sig om forskningsetik och diskutera hur etnografiska metoder kan vara användbara på dagens arbetsmarknad. Inom kursen genomförs ett antal metodövningar.

Uppsatsförberedande kurs, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till hur man planerar och genomför ett antropologiskt projekt, och mer specifikt hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Under delkursen lär studenten sig både formalia för uppsatsskrivande och hur man identifierar och utvecklar antropologiska forskningsfrågor, ett antropologiskt syfte och hur man knyter an teori till empiri. Studenten lär sig också hur det empiriska materialet kan presenteras i text.