Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Antropologiskt fältarbete

Kursen består av etnografiskt fältarbete. Studenten förbereder ett mindre forskningsprojekt som sedan genomförs i formen av ett kortare fältarbete. Projektet formuleras i samråd med en handledare på institutionen.

Fältarbetet ska bygga på antropologiska forskningsmetoder och antropologisk teoribildning, och utgöra grunden för examensarbetet.

Fältarbetet kan genomföras i Sverige eller i en annan del av världen, men studenten är själv ansvarig för dess finansiering. Fältarbetet avrapporteras skriftligen till handledaren.