Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning globala asienstudier, 120 hp

Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning globala asienstudier 120 hp

Programmet syftar till att ge en bred översikt vad det gäller samtida ekonomiska, sociala, politiska och kulturella förhållanden i Asien samt att sätta dessa i en historisk och global kontext. Vidare syftar det till att ge praktiska färdigheter och erfarenheter av Asien genom fältarbete, praktik eller utbytesstudier. Programmet ger en tvåårig masterutbildning i Asienstudier och ges i samarbete med Socialantropologiska institutionen och Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Studierna inleds termin 1 med en bred och orienterande kurs om politik och ekonomi: A Global Continent: The Politics and Economics of Asia. Denna följs sedan upp med fyra tematiska kurser á 7,5 hp med en mer specialiserad inriktning: Migration, Labour and Culture in Asia; Law, Culture and Society in Asia; International Relations in North-East Asia; och Development goals in Asia varav de tre förstnämnda ges inom andra huvudområden än Statsvetenskap: två från Socialantropologi och en från Internationella relationer. Tillsammans kommer de fem inledande kurserna att ge både en bred men avancerad introduktion, samt specialiserade kunskaper inom vissa områden. Termin 2 avslutas med en metodkurs á 15 hp där studenterna väljer mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Syftet är att förbereda dem för det kommande självständiga arbetet men kursen lär även ut generiska färdigheter som är användbara i arbetslivet. Under termin 3 ges utrymme för materialinsamling och fältarbete kopplad till examensarbetet, alternativt yrkesförberedande praktik, breddningsstudier eller utbytesstudier. Programmet avslutas under sista terminen med ett självständigt arbete (30 hp).

Programmet ges på engelska.

För ytterligare information se: www.statsvet.su.se.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen