Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter

Kursen ges under femte terminen i socionomprogrammet

Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Innehåll:

  • Teorier, metoder, bemötande och samtal i socialt arbete med utgångspunkt i erfarenheter gjorda under den verksamhetsförlagda utbildningen.
  • Teorier om profession, ledarskap och organisation i socialt arbete.
  • Etik, tjänstemannaroll och brukarperspektiv.
  • Socialpolitikens betydelse för arbetsformer inom socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Visa insikt om samtalets och bemötandets betydelse i socialt arbete.
  • Visa kunskap om professions-, ledarskaps- och organisationsteorier med relevans för socialt arbete.
  • Beskriva och analysera hur socialpolitiska villkor påverkar arbetsformer inom socialt arbete på individ-,grupp- och samhällsnivå.
  • Beskriva och kritiskt reflektera över betydelsen av de etiska, strukturella och organisatoriska villkor som omger tjänstemannarollen och det sociala arbetet.
  • Beskriva och analysera betydelsen av brukarperspektiv och samverkan för socialt arbete.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.

  Examination

  Kursens betygskriterier och examinationsformer kommuniceras muntligt och skriftligt vid kursstart.

  Examinationsuppgift med graderad bedömning:
  Individuell hemskrivning.

  Övriga kurskrav:
  Seminariedeltagande jämte skriftliga individuella inlämningsuppgifter enligt lärarens anvisningar.
  Kompletterings- och tilläggsuppgifter ska för att tillgodoräknas studenten vara examinator tillhanda senast 3 (tre) veckor efter kursavslut.

  Grund för delkursens betyg: 
  Delkursbetyget baseras på resultatet av den individuella hemskrivningen. Om studenten lämnar sin hemskrivning efter deadline för inlämningen kan betyget bli högst C.

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala.

  A= Utmärkt
  B= Mycket bra
  C= Bra
  D= Tillfredsställande
  E= Tillräckligt
  Fx= Underkänd, något mer arbete krävs
  F= Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Konsekvenser av betyget F och Fx: Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se information på institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare kurstillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs. 

  Plagiering, självplagiering och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinator

  Fredrik Brunnström och Lis-Bodil Karlsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Fredrik Brunnström (fredrik.brunnstrom@socarb.su.se)

  Lis-Bodil Karlsson (lis-bodil.karlsson@socarb.su.se)