Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete

Sjätte kursen i Socionomprogrammet. Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.

Det här är den sjätte kursen i socionomprogrammet. På den här terminen kommer du att fördjupa dig i forskningsmetoder och -analys. Du kommer även att skriva en forskningsplan samt ett självständigt examensarbete.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll

  - Forskningsmetoder samt vetenskapsteoretiska och teoretiska frågeställningar av särskild betydelse för forskningsprocessen i socialt arbete.
  - Bedömning och kommunikation av relationen mellan vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt reflektion över behov av ytterligare kunskap.
  - Kritisk granskning av och kunskap om det egna forskningsområdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
  - Självständigt vetenskapligt uppsatsarbete med tydlig förankring i socialt arbete.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  - visa förmåga att beskriva och kritiskt analysera empiriska material samt tillämpa och reflektera över forskningsmetoder och teorier av särskild relevans för socialt arbete
  - visa förmåga att identifiera, strukturera och kritiskt tolka ett forskningsområdes vetenskapliga grund samt visa kännedom om aktuellt forsknings- samt, i tillämpliga fall, utvecklingsarbete
  - i ett självständigt vetenskapligt uppsatsarbete formulera, kritiskt analysera och avrapportera ett forskningsproblem av relevans för socialt arbete, samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap
  - reflektera över samt hantera forskningsetiska problem samt diskutera den egna undersökningens relevans för det omgivande samhället
  - genomföra uppgifter inom givna tidsramar

  Delkurser

  • Forskningsmetoder, 7.5 hp
  • Forskningsplanering, 7.5 hp
  • Självständigt arbete, 7.5 hp

  Forskningsmetoder, 7,5 hp
  Research methods

  Innehåll:
  - Forskningsmetoder relevanta för socialt arbete, särskilt fokus på analys av kvantitativa och kvalitativa data.
  - Relationen mellan vetenskapsteori, problemformulering och val av forskningsmetod.
  - Bedömning och kritisk tolkning av vetenskapliga arbeten med avseende på metodval och empiriskt underlag. 

  Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
  - uppvisa kunskap om olika forskningsmetoder och vetenskapsteorier av relevans för socialt arbete
  - identifiera relationer mellan forskningsproblem, empiriska material och forskningsmetoder
  - analysera kvantitativa och kvalitativa material
  - bedöma olika forskningsdesigner och empiriska material med tonvikt på den vetenskapliga kvaliteten hos forskningsresultat

  Forskningsplanering, 7,5 hp
  Research planning

  Innehåll: 
  - Identifiera, strukturera och kritiskt tolka ett forskningsområdes vetenskapliga grund.
  - Forskningsetik i relation till kunskapsområdet socialt arbete samt det egna planerade forskningsprojektet.
  - Akribi och vetenskaplig redlighet i vetenskapligt arbete.
  - Formulera ett forskningsproblem med metodologiska överväganden och en plan för en forskningsprocess.

  Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
  - visa förmåga att identifiera, strukturera och kritiskt tolka ett forskningsområdes vetenskapliga grund
  - uppvisa förmåga att formulera samt kritiskt reflektera över ett forskningsproblem samt dess övergripande forskningsdesign
  - visa förmåga att identifiera och reflektera över etiska dilemman som följer ur den planerade forskningsdesignen

  Självständigt arbete, 15 hp
  Independent project

  Innehåll: 
  - Planering, genomförande och kommunikation av ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats med relevans för socialt arbete.
  - Reflektion kring och hantering av etiska frågeställningar relevanta för socialvetenskaplig forskning.
  - Bedömning och kritisk tolkning av eget och andras vetenskapliga arbeten.
  - Bedömning av det egna behovet av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

  Efter genomgången delkurs ska studenten kunna
  - formulera och analysera ett forskningsproblem samt kommunicera resultaten av denna process i ett självständigt vetenskapligt arbete med relevans för socialt arbete
  - i dialog bedöma och kritiskt tolka egna och andras vetenskapliga arbeten
  - visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling
  - visa förmåga till reflektion kring och hantering av etiska frågeställningar relevanta för socialvetenskaplig forskning
  - visa förmåga att värdera den egna undersökningens betydelse för det omgivande samhället

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning. Varje självständigt arbete har rätt till 24 timmars handledning. Eventuellt icke-utnyttjade handledningstimmar förverkas vid start av period 2 nästföljande termin. Handledningstimmar förverkas även om arbetet lämnas in utan handledarens godkännande.

  Byte av handledare sker om den utsedda handledaren inte har möjlighet att fullgöra uppdraget.

  Möjlighet att skriva uppsats utomlands

  Du kan skriva din uppsats utomlands – eller välja att bara samla in din empiri i utlandet och sedan skriva ”hemma” i Stockholm. Du får då stå för hela arrangemanget kring din resa och vistelse själv.

  Beroende på hur lång din utlandsvistelse blir, får man göra överenskommelse med handledare på Institutionen för socialt arbete i Stockholm om hur handledningen ska läggas upp. Om du är borta hela tiden kan ni eventuellt kommunicera via Zoom/telefon/mejl.

  Du måste gå teorikurserna, Forskningsmetoder 7,5hp + Forskningsplanering 7,5hp, på universitetet innan du reser iväg. Så du kan vanligtvis tidigast planera att åka iväg efter examinationsseminariet på Forskningsplanen, som är en examinationsuppgift inom delkursen ”Forskningsplanering”. Kursavslut och seminariet liggen i mitten av terminen, det vill säga ca 10 veckor in i terminen.

  Det finns två inlämningsdatum för uppsatsen i slutet av terminen. Det finns möjlighet att ansöka om dispens för 1-2 veckors senare inlämning, med anledning av att du skriver din uppsats i utlandet. Ansökan om senare inlämning gör du till kursansvariga (uppsats@socarb.su.se).

  Väljer du själv att lämna i senare utan att ha fått förlängd skrivtid, räknas uppsatsinlämningen som försenad. En försenad uppsats kan få max C i betyg.

  När det gäller möjlighet till stipendier finns Minor Field Studies (MFS). Då är det arrangerat var du ska skriva din uppsats och med vilken inriktning. Kontakta Tina Wittsell (tina.wittsell@socarb.su.se) om du vill veta mer om MFS-stipendier.

  Examination

  Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  För delkursernas betygskriterier, se separata delkursbeskrivningar.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E på samtliga delkurser. Slutbetyg för hela kursen baseras på ett medeltal av delkursbetygen och på respektive delkurs omfattning.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens riktlinjer för examination (www.socarb.su.se).

  Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma delkurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till prefekt inom ett år efter avslutad delkurs.

  Studenten har möjlighet att skriva sina examinationsuppgifter på engelska om hen så önskar. 

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Forskningsmetoder, 7,5 hp
  Research methods

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Salstenamen som skrivs individuellt.

  Övriga kurskrav:
  - Seminariedeltagande är obligatoriskt. Frånvaro vid max 2 seminarietillfällen kan kompenseras med individuell skriftlig uppgift enligt lärares anvisningar.

  Grund för delkursens betyg:
  - Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på salstentamen.

  Konsekvenser av betyget Fx respektive F:
  - Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle. 
  - Se i övrigt institutionens gemensamma regler och riktlinjer för examination och omexamination (www.socarb.su.se).

  Forskningsplanering, 7,5 hp 
  Research planning

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Hemtentamen i form av en forskningsöversikt samt forskningsplan som skrivs individuellt eller parvis, se delkursbeskrivning.

  Övriga kurskrav:
  - Seminariedeltagande är obligatoriskt. Frånvaro vid max 2 seminarietillfällen kan kompenseras med individuell skriftlig uppgift enligt lärares anvisningar.
  - Genomförd opposition på annan students forskningsplan enligt lärares anvisningar.

  Grund för delkursens betyg:
  - Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på hemtentamen.
  - Om studenten lämnar in sin hemtentamen efter deadline för inlämning kan betyget bli högst C. Studenten har då ingen möjlighet att delta aktivt vid examinationsseminariet och måste skriftligt kommentera annan students hemtentamen. 

  Konsekvenser av betyget Fx respektive F:
  Steg 1. Vid brister på 1 bedömningsområde: 
  En hemtentamen som inte uppfyller obligatoriska krav inom 1 bedömningsområde kan kompletteras utan att ett underkänt betyg rapporteras in. De delar av hemtentamen som uppfyller övriga krav låses för förändringar. Kompletteringen lämnas direkt till examinator för bedömning senast 1 vecka efter att studenten meddelats betyg. Betyget kan som högst bli C eftersom kraven inte har uppnåtts i tid. Om komplettering inte inkommer i tid eller underkänns blir konsekvenserna samma som vid steg 2.

  Steg 2. Vid Fx:
  En hemtentamen som brister i uppfyllandet av obligatoriska krav på minst 2 bedömningsområden, men där examinator bedömer att komplettering kan göras inom begränsad tid, får betyget Fx. De delar av hemtentamen som uppfyller övriga krav låses för förändringar. Komplettering lämnas direkt till examinator för bedömning senast 2 veckor efter att studenten meddelats betyg. Om komplettering inte inkommer i tid eller underkänns blir konsekvenserna samma som vid steg 3.

  Steg 3. Vid kvarstående Fx:
  En hemtentamen där kompletteringen efter Fx har underkänts kan kompletteras igen. Komplettering inlämnas direkt till examinator senast 2 veckor efter att studenten meddelats om att tidigare komplettering har underkänts. Hemtentamen kan som högst få betyget E. Om denna komplettering inte är inlämnad i tid eller om den underkänns återstår två alternativ:

  Steg 4. Vid kvarstående Fx eller F:
  Alternativ A. Studenten lämnar in en väsentligt omarbetade hemtentamen nästa gång kursen ges och deltar vid examinationsseminarium. Betyget kan som högst bli E. 
  Alternativ B. Studenten lämnar in en i princip helt ny hemtentamen (problemformulering och forskningsområde måste vara nytt) nästa gång kursen ges och deltar vid examinationsseminarium. Betyget kan som högst bli C eftersom kraven inte uppnåtts i tid.

  Se i övrigt institutionens gemensamma regler och riktlinjer för examination och omexamination (www.socarb.su.se).

  Självständigt arbete, 15 hp 
  Independent project

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Delkursen examineras genom självständigt författande av vetenskapligt arbete, skrivet parvis eller individuellt.

  Övriga kurskrav:
  - Seminariedeltagande enligt lärares anvisning.
  - Försvar av eget arbete på slutseminarium.
  - Godkänd opposition på annan students arbete.

  Konsekvenser av betyget Fx respektive F:

  Steg 1. Vid brister på 1 bedömningsområde:
  Ett självständigt arbete som inte uppfyller obligatoriska krav inom 1 bedömningsområde kan kompletteras utan att ett underkänt betyg rapporteras in. De delar av det självständiga arbetet som uppfyller övriga krav låses för förändringar. Kompletteringen lämnas direkt till examinator för bedömning senast 2 veckor efter att studenten meddelats betyg. Betyget kan som högst bli C eftersom kraven inte har uppnåtts i tid. Om komplettering inte inkommer i tid eller underkänns blir konsekvenserna samma som vid steg 2.

  Steg 2. Vid Fx:
  Ett självständigt arbete som brister i uppfyllandet av obligatoriska krav på minst 2 bedömningsområden, men där examinator bedömer att komplettering kan göras inom begränsad tid, får betyget Fx. De delar av det självständiga arbetet som uppfyller övriga krav låses för förändringar. Komplettering lämnas direkt till examinator för bedömning senast 5 veckor efter att studenten meddelats betyg. Om komplettering inte inkommer i tid eller underkänns blir konsekvenserna samma som vid steg 3.

  Steg 3. Vid kvarstående Fx:
  Ett självständigt arbete där kompletteringen efter Fx har underkänts kan kompletteras igen. Komplettering inlämnas direkt till examinator senast 5 veckor efter att studenten meddelats om att tidigare komplettering har underkänts. Det självständiga arbetet kan som högst få betyget E. Om denna komplettering inte är inlämnad i tid eller om den underkänns återstår två alternativ:

  Steg 4. Vid kvarstående Fx eller F:
  Alternativ A. Studenten lämnar in ett väsentligt omarbetat självständigt arbete nästa gång kursen ges och deltar vid examinationsseminarium. Vid detta nya provtillfälle kan betyget som högst bli E. 
  Alternativ B. Studenten lämnar in ett i princip helt nytt självständigt arbete (problemformulering och forskningsområde måste vara nytt) nästa gång kursen ges och deltar vid examinationsseminarium. Vid detta nya provtillfälle kan betyget som högst bli C eftersom kraven inte uppnåtts i tid.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget baseras på betyget för det självständiga arbetet, som ska uppfylla grundläggande krav inom följande bedömningsområden:

  • Forskningsproblem
  • Teoretisk förankring
  • Forskningsmetod
  • Resultat och analys

  Ett självständigt arbete som lämnas in senare än vid ordinarie inlämningstillfälle kan inte få högre betyg än C. Förlängd skrivtid kan ges om särskilda skäl föreligger.  
   
  Det självständiga arbetet kan läggas fram för examination vid max 5 provtillfällen. Som provtillfälle räknas inlämning till examinator inför examinationsseminarium. 

  Nytt provtillfälle för självständiga arbeten som tidigare har underkänts anordnas när det finns minst 2 självständiga arbeten som ska läggas fram för examination.

  Examinator

  Forskningsmetoder: Joakim Isaksson och Patrik Karlsson

  Forskningsplanering: Anneli Stranz

  Självständigt arbete: Sanna Tielman och Joakim Isaksson

  Examinatorsgrupp uppsatser:
  Alexander Björk 
  Lars Brännström
  Mats Ekendahl
  Joakim Isaksson
  Ulla-Karin Schön
  Katarina Thorén
  Sanna Tielman
  Petra Ulmanen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Forskningsmetoder: Joakim Isaksson (joakim.isaksson@socarb.su.se) och Patrik Karlsson (patrik.karlsson@socarb.su.se)

  Forskningsplanering: Anneli Stranz (anneli.stranz@socarb.su.se)

  Självständigt arbete: Sanna Tielman och Joakim Isaksson (uppsats@socarb.su.se)