Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med alkohol, droger och psykisk ohälsa

Kursen är tänkt som en generell introduktion till framväxten och utvecklingen av den svenska välfärdsstaten, med speciellt fokus på välfärdsstatens betydelse för det sociala arbetet. Kursen ges på engelska.

Kursen består av tre delar. I den första delen behandlas den historiska kontexten och de politiska förutsättningarna för den svenska välfärdsstaten. I den andra delen läggs fokus på aktuella perspektiv på socialt arbete riktat mot missbruk av alkohol och droger. Kursens tredje del handlar om psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder i både historiskt och aktuellt samhälle. Vi diskuterar levnadsförhållanden för den här gruppen av människor och berör teman som normalitet, sjukdom och social integration.

 • Kursupplägg

  Innehåll:

  • Politiska teorier om välfärdsstaten
  • Den offentliga sektorn och välfärdspolitiken
  • Aktuella perspektiv på prevention och behandling i det sociala arbetet inom alkohol- och drogområdet
  • Den komplexitet som kännetecknar missbruksproblem
  • Kritisk reflektion visavi alkohol- och drogproblem och de insatser som görs inom socialt arbete
  • Psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder i en välfärdskontext samt hur denna kontext påverkar livsvillkoren för målgruppen
  • Centrala begrepp som återhämtning, normalitet och social integrering

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva uppkomsten av och omvandlingen av den svenska modellen i ett historiskt perspektiv
  • Identifiera centrala drivkrafter och aktörer för den svenska modellen med hjälp av politiska teorier om välfärdsstaten
  • Beskriva och analysera det sociala arbetets plats och funktion i den svenska välfärdsmodellen
  • Identifiera och diskutera det sociala arbetets villkor och möjligheter inom alkohol- och drogområdet.
  • Identifiera och diskutera det sociala arbetets villkor och möjligheter inom området psykisk ohälsa, funktionshinder och sjukdom
  • Kritisk granska och diskutera de centrala begrepp som behandlas i kursen
  • Analysera och diskutera den komplexitet som kännetecknar missbruksproblem
  • Analysera och diskutera möjligheter och hinder för återhämtning från psykisk sjukdom

  Delkurser

  Delkurs 1: Den svenska modellen, 5 hp

  The Swedish Model

  Innehåll:

  • Välfärdsstatens teoretiska grund och organiseringen av välfärdssektorn
  • Centrala aspekter av socialt arbete och dess relation till socialpolitiska skeenden

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • Identifiera centrala drivkrafter och aktörer till den svenska modellen och relatera dessa till arbetsmodeller i socialt arbete
  • Diskutera och kritiskt reflektera över den historiska bakgrunden till den svenska modellen
  • Analysera nutida utvecklingstrender och dess konsekvenser för socialt arbete

  Delkurs 2: Socialt arbete med alkohol och droger

  Social Work with Alcohol and Drugs

  Innehåll:

  • Aktuella perspektiv på prevention och behandling i det sociala arbetet inom alkohol- och drogområdet
  • Den komplexitet som kännetecknar missbruksproblem
  • Kritisk reflektion visavi alkohol- och drogproblem och de insatser som görs inom socialt arbete

  Förväntade studieresultat:

  • Redogöra för och diskutera de perspektiv på prevention och behandling som är aktuella i det sociala arbetet inom alkohol- och drogområdet
  • Analysera den komplexitet som kännetecknar missbruksproblem
  • Reflektera över alkohol- och drogproblem och de insatser som görs inom socialt arbete

  Delkurs 3: Psykiatrin som ett socialt fält

  Psychiatry as a social field

  Innehåll:

  • Psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder i en välfärdskontext samt hur denna kontext påverkar livsvillkoren för målgruppen
  • Centrala begrepp som återhämtning, normalitet och social integrering

  Förväntade studieresultat:

  • Identifiera och diskutera det sociala arbetets villkor och möjligheter inom området
  • Diskutera och analysera vilka faktorer som kan bidra till återhämtning
  • Kritiskt granska och analysera de begrepp som behandlas i kursen

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande. Kursen ges på engelska. 

  Examination

  Närvaro är obligatorisk vid seminarier och examinationer.

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala

  A= Utmärkt
  B= Mycket bra
  C= Bra
  D= Tillfredsställande
  E= Tillräckligt
  Fx= Underkänd, något mer arbete krävs
  F= Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Kursens betygskriterier och examinationsformer kommuniceras muntligt och skriftligt vid kursstart. 

  För godkänt krävs lägst betyget E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se information på institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare kurstillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs. 

  Plagiering, självplagiering och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Grund för kursens betyg: Kursbetyget baseras på betyget på delkurserna.

  Konsekvenser av betyget F och Fx: Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Delkurs 1: Den svenska modellen, 5 hp.

  The Swedish model

  Examination med graderat betyg: Individuell hemskrivning.

  Övriga kurskrav: Obligatorisk och aktiv närvaro på seminarier.

  Delkurs 2: Socialt arbete med alkohol och droger, 5 hp

  Social Work with Alcohol and Drugs

  Examination med graderat betyg: Individuell hemskrivning.

  Övriga kurskrav: Obligatorisk och aktiv närvaro på seminarier.

  Delkurs 3: Psykiatrin som ett socialt fält, 5 hp

  Psychiatry as a social field

  Examination med graderat betyg: Individuell hemskrivning.

  Övriga kurskrav: Obligatorisk och aktiv närvaro på seminarier.

  Examinator

  Ännu ej utsedd.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Torbjörn Bildtgård
  E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se