Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapi under handledning

Kursen ges endast inom psykoterapiprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursen ges löpande under utbildningen med start andra terminen och avslutas under den sista terminen. Syftet med kursen är att studenterna under grupphandledning av legitimerad psykoterapeut får undersöka, reflektera över och utvärdera sin egen process och relationen med patienten i behandlingsprocessen. Studenten ska i handledningen arbeta med minst två terapier i psykodynamisk terapi samt psykodynamisk affektfokuserad terapi.

 • Kursupplägg

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Visa förmåga att på ett fördjupat sätt integrera psykodynamisk teori med praktiskt patientarbete
  • Uppvisa färdigheter i att självständigt genomföra diagnostiska bedömningar
  • Visa förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån en helhetssyn på människan och med beaktande av vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • Visa förmågan att igångsätta, genomföra, samt utvärdera terapier 
  • Visa förmågan att muntligt och skriftligt redogöra för psykoterapeutiska åtgärder, processer och behandlingsresultat
  • Kunna arbeta aktivt med sitt eget samt övriga studenters psykoterapimaterial i handledningen
  • Kunna författningsenligt dokumentera sitt terapeutiska arbete 
  • Visa förmåga till utveckling av självkännedom och empati
  • Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt till patienter, deras närstående inkluderande etiska aspekter av psykoterapeutiskt arbete
  • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sitt psykoterapeutiska och professionella kunnande inom socialt arbete, vård och behandling
  • Uppvisa färdigheter i den psykodynamiska, psykoterapeutiska metoden 
  • Uppvisa förmåga att ta emot handledning.
  • Aktivt och flexibelt delta i handledningen med eget material och respektfullt delta i arbetet med övriga studenters material
    

  Undervisning

  Handledningen sker i grupp om maximalt 4 studerande med en erfaren legitimerad psykoterapeut psykoterapihandledare.

  Antal handledningstimmar á 45 minuter är 240 timmar.

  Den studerande har varje termin ett obligatoriskt utvecklingssamtal med sin handledare. Utvecklingssamtalet sker företrädesvis i handledningsgruppen men kan i vissa fall genomföras individuellt efter beslut av handledare och kursansvarig.

  Examination

  Som godkänd handledning räknas patientärende där studenten gjort aktuell bedömning och genomfört en behandling utifrån denna, samt utvärderat det psykoterapeutiska arbetet. De förväntade studieresultaten utgör grunden för examination. Examinator är kursansvarig lärare.

  Utöver de förväntade studieresultaten tillämpas följande kurskrav:

  • Skriftlig och muntlig redovisning av diagnostisk bedömning
  • Skriftligt redogöra för en psykoterapisammanfattning 
  • Lämna sessionsrapporter och ljud/bild inspelningar för respektive session till handledare enligt anvisningar.
  • Hålla handledaren informerad om behandlingsarbetet samt kunna använda handledningen på ett adekvat och flexibelt sätt.
  • Aktivt och flexibelt delta i grupphandledningens diskussioner kring egna och andras patientärenden.
  • I skrift kunna redogöra för bedömning samt behandling enligt gällande lagstiftning och förordningar inom socialt arbete, vård och behandling
  • Föra minnesanteckningar i icke identifierbar form och spara dessa så att sekretessbestämmelser följs.
  • Uppfyllande av de närvarokrav som anvisats av kursansvarig lärare.

  Betygskriterierna godkänt och underkänt tillämpas (UG). I förekommande fall kan den studerande anmodas att utföra restuppgift

  För betyget godkänt skall den studerande ha uppfyllt de förväntade studieresultaten samt fullgjort kurskraven

  Studerande och handledare värderar studentens utveckling i relation till de förväntade studieresultaten varje termin, vilket utgör grunden för bedömningen Godkänt/Underkänd vid varje termin som kursen pågår. Detta dokumenteras och sparas.

  Examinator

  Katarina Piuva

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Katarina Piuva

  E-post: katarina.piuva@socarb.su.se