Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet

Kursen utgör tillsammans med kursen Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet en bred introduktion till ämnet samhällskunskap. Undervisningen ska introducera ett samhällsvetenskapligt tänkande och stimulera till egna analyser och problematiseringar av samhällsvetenskapliga fenomen.

Studenter som sitter och lyssnar på en föreläsning.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet ger kunskaper om centrala samhällsproblem och begrepp. Kursen ger kunskaper om demokrati, ideologier och centrala politikteoretiska begrepp, svensk politik, relationerna mellan EU, stat och kommun samt svensk politisk historia. Kursen ger också en introduktion till jämförande studier och övergripande kunskaper om politiska och administrativa system i Sverige och andra länder, samt grundläggande kunskaper om internationell politik. Den ämnesdidaktiska delkursen löper parallellt med de övriga delkurserna och tar upp frågor om skolämnets beskaffenhet, legitimitet och samhällsfunktion samt hur det kan läras och undervisas i skolan. Den ämnesdidaktiska tråden ska stimulera till reflektion och diskussion om hur ämnesinnehållet ska omformas till undervisning i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Samhällskunskapsdidaktik, 2,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till samhällskunskapsämnets didaktik och kommer att vara ett återkommande inslag i utbildningen. I sin helhet behandlar kursen samhällskunskapsämnets beskaffenhet, legitimitet och samhällsfunktion samt hur det kan läras och undervisas i skolan. I kursen belyses samhällskunskapsämnets framväxt och utveckling under efterkrigstiden, skolämnets centrala styrdokument, grundläggandeämnesdidaktiska begrepp och perspektiv kopplade till undervisning och lärande i skolan. Vidare diskuteras centrala samhällskunskapsdidaktiska problem och möjliga förhållningssätt och överväganden. Under denna termin behandlas framförallt ämnets framväxt och funktion samt de didaktiska grundfrågorna.

  Demokrati och politisk teori, 5 hp

  Delkursen ger en introduktion till studiet av demokrati och politisk teori. Kursen är tematiskt uppbyggd och fokuserar på politiska ideologier, centrala problemställningar och begrepp i såväl historiskt som samtida perspektiv. Inflytelserika och kontrasterande idéer om bl.a. demokrati, frihet, rättvisa och makt förklaras och diskuteras, liksom den politiska betydelsen av t ex kön och globalisering. Fokus i kursen ligger påsjälvständig analys, problematisering och värdering av teoretiska texter, politiska ideologier och politisk-teoretisk argumentation.

  Svensk politik, 7,5 hp

  Delkursen ger en övergripande orientering om svensk politik med avseende på dess historia, politiska kultur, styrelseskick och institutioner. Med utgångspunkt i centrala statsvetenskapliga begrepp som makt, demokrati, legitimitet, uppmärksammas viktiga händelser (formativa moment) och utvecklingsprocesser i svensk politisk historia. Det svenska styrelseskickets institutionella förutsättningar behandlas (förvaltnings- ochförfattningspolitik).

  Jämförande politik, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge en introduktion till komparativ politik som studiefält. Viktiga teoretiska perspektiv och centrala begrepp inom fältet tas upp. Olika politiska system - i förhållande till formella politiska institutioner och informella aspekter av den politiska ordningen - presenteras, diskuteras och jämförs. Frågor kring såväl identitet som nationalstaters position i ett globalt sammanhang behandlas jämväl. Delkursen inkluderar en introduktion till komparativ metod samt källor till kunskaper om politiska system.

  Internationell politik, 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till studiet av internationell politik, internationella konflikter och internationellt samarbete som teoretiska problem. Teoretiska perspektiv och begrepp i studiet av internationell politik behandlas, liksom system- och aktörsperspektiv i analyser av internationell politik. Delkursen tar även upp internationella konflikter och samarbete i internationell politik under 1900-talet, samt utvecklingsfrågor och internationell politisk ekonomi. Slutligen behandlas frågor såsom EU som global aktör, internationella organisationers uppbyggnad och arbetssätt, samt förändringstendenser i det internationella systemet

  Undervisning

  Kursen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera vid Statsvetenskapliga institutionen?

  Möt några av våra studenter

  Möt våra lärare

  Som student vid Statsvetenskapliga institutionen kommer du att möta forskare som är framstående inom sina respektive områden, ofta syns i media, deltar i statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan.

  Möt några av våra lärare

 • Kontakt