Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet

Kursen utgör den andra terminen på studier i samhällskunskap inom ämneslärarprogrammet. Tillsammans med den första terminen syftar kursen till att ge en bred introduktion till ämnet samhällskunskap.

Studenter som sitter och lyssnar på en föreläsning.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Undervisningen ska introducera ett samhällsvetenskapligt tänkande och stimulera till egna analyser och problematiseringar av samhällsvetenskapliga fenomen. Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet gerkunskaper om centrala samhällsproblem och begrepp. Kursen ger kunskaper om mikro- och makroekonomi, konsumtions- och produktionsteori, effektivt resursutnyttjande och handel, finans- och penningpolitik. Kursen ger också en introduktion till sociologiskt tänkande samt grundläggande sociologisk teori och empiri gällande makt och social skiktning, med fokus på klass, kön och etnicitet.

Den ämnesdidaktiska delkursen tar upp frågor om skolämnets beskaffenhet, legitimitet och samhällsfunktion samt hur det kan läras och undervisas i skolan. Den ämnesdidaktiska tråden ska stimulera till reflektion och diskussion om hur ämnesinnehållet ska omformas till undervisning i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Mikroteori, 7,5 hp

  Delkursen ger en översiktlig introduktion i grunderna för mikroekonomi med tillämpningar för blivande lärare i skolämnet samhällskunskap. De teoretiska grundbultarna i konsumtions- och produktionsteori, effektivt resursutnyttjande och handel presenteras. Teoretiska modeller för marknaders funktionssätt under perfekt konkurrens samt under olika grader av marknadsmakt beskrivs och relateras till samhällsekonomisk effektivitet. Marknadsmisslyckanden, externa effekter och regleringar av marknaders funktionssätt beskrivs och förklaras. Miljöekonomi, kollektiva varor och privatekonomiska tillämpningar presenteras. Momentet innehåller löpande doktrinhistoriska inslag som ger bakgrund och sammanhang till teoriernas framväxt.

  Makroteori, 7,5 hp

  Delkursen ger en översiktlig introduktion i grunderna för makroekonomi med tillämpningar för blivande lärare i skolämnet samhällskunskap. Makroekonomiskt tänkande introduceras genom modeller som beskriver ekonomisk aktivitet samt ekonomisk politik. Bruttonationalprodukt, ränta, inflation, arbetslöshet, tillväxt och växelkurs presenteras och sätts i samband med varandra i en makroekonomisk och doktrinhistorisk kontext. Stabiliseringspolitik via finans- och penningpolitik under konjunkturcykelns olika faser behandlas och förklaras.

  Samhällskunskapsdidaktik II, 5 hp

  Kursen är en introduktion till samhällskunskapsämnets didaktik. Kursen behandlar samhällskunskapsämnets beskaffenhet, legitimitet och samhällsfunktion samt hur det kan läras och undervisas i skolan. I kursen belyses samhällskunskapsämnets framväxt och utveckling under efterkrigstiden, skolämnets centrala styrdokument, grundläggande ämnesdidaktiska begrepp och perspektiv kopplade till undervisning och lärande i skolan. Vidare diskuteras centrala samhällskunskapsdidaktiska problem och möjliga förhållningssätt och överväganden.

  Introduktion till sociologi - att tänka sociologiskt, 2,5 hp

  Kursen introducerar ämnet sociologi som ett vetenskapligt ämne och hur sociologiska frågeställningar formuleras och besvaras.

  Makt och social skiktning, 7,5 hp

  Kursen exemplifierar sociologi som vetenskapligt ämne med ett studium av makt och social skiktning. Socialstratifiering och makt har utgjort ett centralt forskningsfält inom sociologi ända sedan ämnet etablerades som en akademisk disciplin. Kursen introducerar grundläggande sociologisk teori och empiri gällande makt och social skiktning. Särskild uppmärksamhet ägnas betydelsen av klass, kön och etnicitet för livschanser och fördelning av maktresurser.

  Undervisning

  Kursen baseras på föreläsningar, seminarier och övningar.

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera vid Statsvetenskapliga institutionen?

  Möt några av våra studenter

  Möt våra lärare

  Som student vid Statsvetenskapliga institutionen kommer du att möta forskare som är framstående inom sina respektive områden, ofta syns i media, deltar i statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan.

  Möt några av våra lärare

 • Kontakt