Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällskunskap IV inom ämneslärarprogrammet

Kursen ger fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga och samhällsvetenskapsdidaktiska problemformuleringar, metoder och perspektiv.

Två studenter samtalar i en föreläsningssal.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Genom det självständiga författandet av ett samhällsvetenskapligt arbete skall vetenskapliga metoder och teorier användas för att belysa empiriska/teoretiska problem inom ämnet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Samhällsvetenskapliga metoder 15 hp

  Delkursen syftar till att ge kunskaper om metoder som används inom samhällsvetenskaplig forskning samt hur dessa omsätts i vetenskapliga studier. Kursen består av fyra block som fokuserar på olika metoder:textanalytiska metoder, interaktiva metoder, kvantitativa metoder samt metoder för att studera policy och implementering. Vidare tar kursen upp materialinsamlingsmetoder, forskningsdesign och vetenskapsteoretiska frågeställningar. Inom ramen för kursen ges tillfälle att tillämpa och diskutera de fyra olika metodinriktningarna med inriktning på miljö, mänskliga rättigheter och demokrati. Delkursen ger vidare verktyg för granskning av samhällsvetenskaplig forskning. Under delkursen ges möjlighet att reflektera över forskningsetiska frågor i samhällsvetenskaplig forskning.

  Självständigt arbete 15 hp

  Kursen syftar till fördjupad kunskap i hur man författar och försvarar ett samhällsvetenskapligt arbete med ämnesdidaktisk relevans. De mest centrala komponenterna är formulering av forskningsproblem, systematisering och bearbetning av ett empiriskt material genom val och applicering av metod och teori.

  Undervisning

  Kursen baseras på föreläsningar, seminarier, enskild handledning, grupphandledning och uppsatsseminarier.

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera vid Statsvetenskapliga institutionen?

  Möt några av våra studenter

  Möt våra lärare

  Som student vid Statsvetenskapliga institutionen kommer du att möta forskare som är framstående inom sina respektive områden, ofta syns i media, deltar i statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan.

  Möt några av våra lärare

 • Kontakt