Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Unipolaritet utan hegemoni: 2000-talets Pax Americana

 • 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge masterstudenter fördjupade kunskaper i, och förståelse för, begreppen unipolaritet och hegemoni inom det samtida studiet av statsvetenskap och internationell politik, samt förmåga att begagna dessa med avseende på teoretiska som empiriska resonemang om USA:s maktställning i världen.

Hur förhåller sig de två begreppen till varandra och hur kan man karaktärisera USA:s roll i internationell politik med deras hjälp? Vari består USA:s särställning i världen och vilka egenskaper har dagens världsordning, Pax Americana? Hur fungerar internationella säkerhetsinstitutioner i ljuset av densamma? Vilka tecken finns på erosion av Pax Americana runt om i världen och vilka risker medför en sådan utveckling?

Kursen belyser hur amerikansk maktutövning i olika delar av världen fortplantas och förstärks via diverse trans- och internationella samarbeten, men också indirekt eller direkt utmanas av en mängd olika aktörer, enligt vissa bedömare i allt större omfattning under senare decennier. Kursen erbjuder deltagarna generellt sett goda möjligheter att reflektera över sina egna antaganden kring dagens världsordning och USA:s särställning inom densamma, utifrån en uppsättning relevanta analytiska och teoretiska begrepp. I en avslutande essä tar kursdeltagarna dessutom självständigt ställning till några av de viktigaste problemställningar kurslitteraturen lyft fram, i en framåtblickande skrivuppgift där argument för eller emot fortsatt unipolaritet med eller utan USA i centrum under resten av 2000-talet utvecklas och underbyggs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier med föreläsningsinslag.

  Examination

  Kursen examineras dels genom löpande muntlig examination vid samtliga seminarietillfällen och delsgenom en skriftlig examination i form av en essä samt granskning av annan students essä.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt