Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Metoder inom statsvetenskapen

Kursen syftar till att introducera studenterna till metoder för ett vetenskapligt studium av politik. Kursen behandlar planering, utförande, rapportering och utvärdering av mindre forskningsprojekt i statsvetenskap.

Kursen belyser den övergripande forskningsprocessen i termer av problemformulering, design och datainsamling, bearbetning och analys, samt utvärdering. Inom ramen för detta ger kursen fördjupade teoretiska och tillämpade kunskaper om ett urval av kvalitativa eller kvantitativa tillvägagångssätt och metoder. Kursen är avsedd för studenter som planerar att utföra ett självständigt arbete i statsvetenskap i en masterutbildning eller avser delta i annat kvalificerat arbete inom forsknings- och utredningsverksamhet.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan.