Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkstolkning - kandidatkurs

Kursen ger fördjupade praktiska färdigheter i tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska i båda riktningarna, dels genom undervisning och dels genom praktik. Kursen innehåller ett självständigt examensarbete.

.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Praktiska tillämpningar, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge dig möjlighet att i praktiskt arbete pröva, utveckla och befästa dina kunskaper och färdigheter inom teckenspråkstolkning. Den syftar vidare till att utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra samt att ge kunskaper och färdigheter av värde för såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet.

  För att en extern praktikplats ska godkännas på Praktiska tillämpningar ska praktiken omfatta varierande arbetsuppgifter på praktikplatsen. Du ska arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter och medverka i det dagliga arbetet. Teckenspråkstolkning ska vara din huvudsakliga arbetsuppgift och du ska ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter. Praktikplatsen måste vara godkänd innan praktik får påbörjas.

  Tolkning V, 7,5 hp

  Delkursen ägnas i huvudsak åt tolkövningar med fokus på tempo och uthållighet i varierade texter av olika typ, svårighetsgrad och densitet. Fortsatt uppmärksamhet ges till copingstrategier och etiskt förhållningssätt  Stor vikt läggs vid att du tar ansvar för att samarbetet i en tolksituation fungerar.

  I delkursen introduceras olika varianter och aspekter av tolkning så som distanstolkning, centraltolkning, internationell tolkning samt mikrofonteknik.

  Examensarbete, 15 hp

  Delkursen innebär att du genomför ett självständigt arbete över någon översättningsvetenskaplig frågeställning, som rapporteras i form av ett examensarbete.

  Examensarbetet kan utformas på något avföljande sätt:

  a) forskningsuppgift utifrån existerande inspelad tolkning
  b) forskningsuppgift utifrån egenproducerad tolkning
  c) forskningsuppgift utifrån annan typ av datamaterial eller andra källor.

  I kursen ingår handlett examensarbete och instruktion i akademiskt skrivande på kandidatnivå samt information om den forskning som bedrivs på institutionen. Dessutom ingår schemalagda seminarier i uppsatsskrivande och diskussion av examensarbeten. Kursen avslutas med oppositionsseminarier, där du lägger fram och försvarar ditt examensarbete samt opponerar på en annan students arbete.

  Undervisning

  • Närvaro är obligatorisk på alla delkurser.
  • Ett antal seminarier kräver inlämningsuppgifter.
  • Undervisningensker delvis på teckenspråk

  Praktiska tillämpningar, 7,5 hp

  Undervisningen sker i form av ett inledande och avslutande seminarium. Du ska därutöver antingen praktisera på en arbetsplats eller följa universitetets praktikupplägg med individuella övningar samt gruppövningar. Innan praktik på en extern arbetsplats påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och dehuvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av kursansvarig. Praktiken kan eventuellt komma att förläggas till annan ort än Stockholm.

  Tolkning V, 7,5 hp

  Undervisningen sker i form av seminarier och övningar.

  Examensarbete, 15 hp

  Undervisningen sker i form av seminarier och enskild eller gruppvis handledning.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Observera att betygskriterierna kan ändras fram till kursstart.

  Betygskriterier TTA471 (89 Kb)

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Facebook: Besök gärna vår Facebook-sida för mer information om vad som händer på programmet: facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning

  Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)