Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvantitativ kunskapsproduktion i förskoledidaktik

Kurs på avancerad nivå. Kursen ges inom Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 1

Studentkommunikation_059

Kursen betonar de kritiskt tänkande förmågorna som är viktiga för att bedriva och förstå forskning, och hur forskning kan tillämpas inom det förskoledidaktiska området. För att göra det är det nödvändigt att kunna "följa data."

I kursen kommer du att lära dig att följa data för att få en bättre förståelse av mänskligt beteende i utvecklingen. Du kommer också att förvärva grundläggande kunskap som är nödvändig för att utvärdera ny kunskap om mänskligt beteende genom att noggrant granska data som samlas från människor. Detta innebär också att tillämpa denna kunskap för att utvärdera påståenden om mänskligt beteende som förekommer i vetenskapliga tidskrifter samt i populära medier.

Vi kommer att överväga alla aspekter av en forskningsstudier, inklusive: formulera testbara vetenskapliga hypoteser, utforma etiska studier för att testa dessa hypoteser, förvärva tillförlitliga och giltiga data, grunderna i att analysera och tolka data, dra lämpliga slutsatser från data och diskutera dem i samband med tidigare forskning, och kommunicera forskningsresultatet.