Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i förskoledidaktik för magisterexamen

Kurs på avancerad nivå. Kursen ges inom Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 2.

I kursen arbetar den studerande med att självständigt, under handledning, planera och genomföra en studie som fördjupar någon aspekt inom det förskoledidaktiska forskningsfältet. Kursen ska utveckla den studerandes förmåga att argumentera för frågeställningens relevans och potential att vidareutveckla befintlig kunskap samt utifrån vald vetenskaplig ansats, metod och forskningsetiska överväganden genomföra datainsamling och analys. Arbetet redovisas skriftligt i form av ett självständigt arbete. Det ingår också att opponera på en annan persons självständiga arbete.